försöksverksamhet med lärlingsutbildning

Interpellation 1999/2000:415 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 28 april

Interpellation 1999/2000:415

av Maria Larsson (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om försöksverksamhet med lärlingsutbildning

Inom ramen för en försöksverksamhet finns i dagens gymnasieskola möjlighet till en lärlingsutbildning. Under de två första åren bedrivs undervisningen i gymnasieskolan, och därefter är 1@2 år av utbildningen förlagd till ett företag. Lärlingsutbildning ska ge fullständig högskolebehörighet.

Den nu pågående försöksverksamheten med lärlingsutbildning inom gymnasieskolan föreslås att förlängas i syfte att samla mer erfarenheter. Regeringen konstaterar i proposition 1999/2000:68 Vissa skolfrågor, att försöksverksamheten inte fått den omfattning som var tänkt. Regeringen vill avvakta utredningen om gymnasieskolans framtida programutbud samt kommande överväganden om den framtida eftergymnasiala yrkesutbildningen.

Regeringen vill ändra i bestämmelserna så att lärlingsutbildningen i den förlängda försöksverksamheten kan göras på tre år. Det är positivt att regeringen frångått kravet på att lärlingsutbildning kräver ett extra studieår. Den vidgade försöksverksamheten ska också få förekomma inom specialutformade program.

Innebär regeringens förslag om vidgad försöksverksamhet att lärlingsutbildning kan genomföras utan absoluta krav på att utbildningen ska ge fullständig högskolebehörighet?

Är statsrådet beredd att i samband med den vidgade försöksverksamheten pröva en helt annan typ av försöksverksamhet, exempelvis med praktik redan från första året och med en viss ersättning till såväl elever som företag?

På vilket sätt kommer regeringen att marknadsföra de nya möjligheterna till vidgad försöksverksamhet gentemot gymnasieskolorna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2000-04-28 Anmäld: 2000-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.