Förslag till nytt diskrimineringsdirektiv

Interpellation 2008/09:357 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 25 februari

Interpellation

2008/09:357 Förslag till nytt diskrimineringsdirektiv

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

EU:s diskrimineringslagstiftning reglerar utanför arbetsplatsen endast diskriminering baserad på kön, ras eller etnisk härkomst. Diskriminering baserad på ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning och tro eller religiös övertygelse är endast reglerad i anslutning till arbetsplatsen, inte i andra sfärer av samhället. Den 2 juli 2008 antog kommissionen ett förslag till ett nytt rådsdirektiv, vilket skulle jämställa alla diskrimineringsgrunder även utanför arbetsplatsen. Direktivet täcker såväl direkt och indirekt diskriminering som trakasserier och förföljelse.

Förslaget fyller ett viktigt hålrum i rådande lagstiftning – den nuvarande hierarkin mellan diskrimineringsgrunderna skickar signaler om att vissa typer av diskriminering är mindre allvarliga än andra. Om förslaget antas skulle flera nuvarande medlemsstater med bristfälligt diskrimineringsskydd vara tvungna att stärka sin diskrimineringslagstiftning. Som en del av EU:s acquis communautaire skulle direktivet även ställa viktiga minimikrav på tillträdande medlemsländers diskrimineringslagstiftning.

Sverige ses av många som ett föredöme inom området och det finns en förväntan på svenskt ledarskap. Enligt representanter för regeringen är godkännandet av förslaget en prioriterad fråga inför och under det svenska ordförandeskapet 2009. Trots detta syns inga tecken på frågans prioritet i regeringens utrikesdeklaration. Dessutom rapporteras från civilsamhället att Sverige i förhandlingarna agerar försiktigt och defensivt. Det finns en oro för att detta ska leda till att förslaget urvattnas genom ytterligare undantagstillägg.

Jag vill ställa följande frågor till statsrådet Sabuni:

Är det en prioritet för statsrådet och regeringen att EU:s ministerråd antar förslaget till ett nytt diskrimineringsdirektiv under det svenska ordförandeskapet?

Om så är fallet, på vilket sätt kommer statsrådet att arbeta för att förslaget inte urvattnas genom alltför många undantag vad gäller diskrimineringsgrunderna och definitionen av diskriminering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-25 Anmäld: 2009-02-25 Besvarad: 2009-03-13
Debatt (7 anföranden)