Forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn

Interpellation 2019/20:333 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den digitala revolutionen har medfört att datorer och digitala hjälpmedel används inom allt fler områden. I dag är även många mycket små barn regelbundna användare av skärmar. Ögonläkare har sedan länge varnat för att ögats utveckling kan påverkas negativt av alltför långa stunders fixering på ett objekt på ett fast avstånd, som en pekplatta eller datorskärm.

Omfattande skärmanvändning hos barn kan även kopplas till ökad risk för fetma och försämrad sömn. Den amerikanska barnläkarföreningen gav i den ansedda barnmedicinska tidskriften JAMA Pediatrics i februari 2019 ut rekommendationer för skärmtid, inklusive tv-tittande och videospel. Enligt den amerikanska barnläkarföreningen bör barn under två år helt undvika digitala medier, undantaget videochatt. Två- till femåringar bör inte titta på mer än en timmes högkvalitativ barnproduktion per dag.

Sedan juli 2019 finns en ny reviderad läroplan för förskolan, där ämnet Digital kompetens införts. I Skolverkets kommentarer beskrivs hur förskolebarnen får använda digital kamera eller surfplatta. Det poängteras att digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan i stället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter, exempelvis en digital bok till läsestunden.

Om skärmar används i ett varierat utbud av aktiviteter kan det även påverka föräldrarnas bild av skärmanvändning, även för små barn. Kanske kan det finnas en risk att föräldrar utgår ifrån att om förskolan använder sig av skärmar är det fritt fram? Vem tar ansvar för att barnets sammanlagda tid framför en bildskärm inte blir alltför lång?

Som med allt annat i förskola och skola är det av stor vikt att de metoder som används vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Med tanke på att pekskärmar bara funnits i omkring tolv år finns ännu inte så mycket forskning på området, framför allt inte longitudinella studier på hur skärmar påverkar små barn.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilken forskning stöder sig Skolverket på när det gäller användning av skärmar i förskolan till barn i olika åldrar?
  2. Hur säkerställer man att inte den sammanlagda skärmtiden per dag överskrider WHO:s rekommendationer?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Svarsdatum: 2020-02-21 Sista svarsdatum: 2020-03-05
Debatt (7 anföranden)