forskningsprogram för IT-säkerhet

Interpellation 2000/01:346 av Johnsson, Jeppe (m)

av Johnsson, Jeppe (m)

den 29 mars

Interpellation 2000/01:346

av Jeppe Johnsson (m) till näringsminister Björn Rosengren om forskningsprogram för IT-säkerhet

Vårt moderna samhälle blir alltmer beroende av IT. IT-revolutionen har förändrat vår tillvaro och kommer fortsatt att förändra, och förhoppningsvis förbättra, vår vardag. Samtidigt blir samhället mera sårbart på olika sätt. Banker, affärer, industrin och t.o.m. riksdagen har svårt att fungera normalt om våra IT-system slås ut.

En fråga som är och blir allt viktigare, är IT-säkerheten. För att vi ska kunna ha förtroende för IT krävs att systemen är säkra. Detta gäller t.ex. betalningssystemet. Det är nödvändigt att inga obehöriga kan komma in i systemen och komma åt andras tillgångar. Det gäller inom industrin då man överför information både inom och mellan företag. Inom sjukvården är det viktigt och effektivt att på ett säkert sätt kunna överföra uppgifter om enskilda människor till de som behöver uppgifterna. Samma sak gäller inom rättsväsendet och socialtjänsten.

Sverige måste ligga i topp då det gäller den allt viktigare elektroniska säkerheten. Detta är av central betydelse för svenskt näringsliv, samhälle och försvar. Olika aspekter på elektronisk säkerhet är av fundamental betydelse för ett alltmer nätverksberoende samhälle. Samhället måste tillsammans med näringslivet satsa på detta nya forsknings- och utbildningsområde.

Vid BTH (Blekinge Tekniska Högskola) finns Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES). Syftet med CES är att utveckla en kraftfull forsknings-, test- och utbildningsverksamhet inom informationssäkerhetsområdet. Verksamheten ska aktivt bidra till att hela vårt samhälle ska kunna fortsätta att utveckla IT-användningen, utan att säkerhetsaspekterna ska hindra denna utveckling.

Verksamheten sker i nära samverkan mellan de offentliga/privata sektorerna och högskolan. Detta ger stora möjligheter till nya kommersiella produkter och tjänster inom informationssäkerhetsområdet. Verksamheten inom CES fokuserar på säkerhetsaspekter över områdena teknik, organisation, människa och över samtliga samhällsfunktioner.

För att kunna ta ordentliga kliv inom vissa för samhället viktiga områden och driva på utvecklingen har staten tidigare via exempelvis Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), öronmärkt pengar till viss programverksamhet. I den nya forskningsorganisationen är det Vinnova som har övertagit ansvaret för forskningsfinansiering inom IT-området. Utrymmet för Vinnova att, inom sin nuvarande budgetram, göra kraftfulla insatser inom informationssäkerhetsområdet är troligen mycket begränsat. Eftersom detta dock helt visst är ett område där Sverige har möjligheter att lägga sig i framkant skulle det vara en god satsning att staten öronmärker en summa pengar för att Vinnova tillsammans med CES skulle kunna genomföra ett informationssäkerhetsprogram över ett antal år. Förhoppningsvis skulle detta kunna generera ett antal nya innovationer till gagn för att Sverige ska behålla en tätposition inom IT-utveckling i världen.

Vad avser näringsministern vidta för åtgärder för att Sverige ska bli ledande inom IT-säkerhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-29 Anmäld: 2001-04-03 Besvarad: 2001-04-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.