forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari

Interpellation 2001/02:173

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning

För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning.

Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag, så händer det nästa dag. Utsattheten leder till en ensamhet som inte kan förstås av omgivningen. Varje dag är en mardröm som man bara vill ska ta slut.

Mobbningsfrågan handlar om barns grundläggande rättigheter. Rätten att få vara sig själv. Rätten att få respekt för sin person och sina känslor. Det handlar om individens rätt att välja sin väg i livet, sitt sätt att vara och sitt sätt att tänka. Det är fråga om barns rätt att vara i fred.

Mobbning handlar inte om att barn ibland gruffar eller retar varandra. Det rör sig om att barn regelbundet får lära sig att de inte duger, inte hör hemma i gemenskapen och att de saknar värde. Det handlar om kränkningar, om att barn löpande misshandlas fysiskt eller psykiskt.

Tusentals barn lider i onödan, eftersom forskningen visar att det går att förebygga och hindra mobbning. Vetskapen om att det finns vägar att på ett par år halvera mobbningen @ men som inte används @ gör politiken delansvarig när barn far illa.

En lärdom av forskningen är att insatser måste ske på både skol- och individnivå. Med andra ord är både skolans klimat och individers beteende viktiga och möjliga att påverka genom strukturerat arbete.

Skolan borde arbeta med forskningsbaserade, systematiska åtgärdsprogram, som ger bevisad effekt mot mobbningen. Det mest kända forskningsbaserade åtgärdsprogrammet har tagits fram av professor Dan Olweus. En minskning av mobbningen med hälften är genom detta program möjlig inom ett par år. Det skulle innebära att 75 000 barn @ om både offer för och förövare av mobbning inräknas @ på kort tid skulle kunna befrias från mobbning.

I Norge ska skolorna på fem år ges kunskap om detta forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning. Liknande initiativ från den svenska regeringen har dock saknats.

Regeringen bör snarast inleda arbetet för att se till att kunskapen om och användningen av forskningsbaserade åtgärdsprogram sprids också till Sveriges alla skolor.

Skolverket bör ges i uppgift att forskningsmässigt låta utvärdera och kvalitetscertifiera arbetsmetoder mot mobbning. På så sätt skapas en dynamisk utveckling av arbetsmetoder och skolan får flera program att välja mellan. Föräldrar borde dock kunna kräva att alla skolor arbetar med ett bevisat effektivt forskningsbaserat åtgärdsprogram.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga skolministern följande:

Är skolministern beredd att snarast låta genomföra en massiv utbildningssatsning så att kunskapen om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning sprids till landets alla skolor?

Är skolministern beredd att ge Skolverket i uppdrag att forskningsmässigt låta utvärdera och kvalitetscertifiera åtgärdsprogram mot mobbning?

Interpellationen är förfallen

Händelser

statustext: Interpellationen är förfallen Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 2002-01-16 Anmäld: 2002-01-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.