Forskning på förskolan

Interpellation 2008/09:92 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 31 oktober

Interpellation

2008/09:92 Forskning på förskolan

av Maria Kornevik Jakobsson (c)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

I dag går 85 procent av alla barn mellan ett och fem år i förskolan, och någon ordentlig utvärdering av denna stora sociala förändring har aldrig skett. Det finns bara några mindre studier från 1980-talet.

Trots sin stolta forskartradition har Sverige hittills inte gjort någon uppföljande studie av denna dramatiska förändring av barns tidiga liv. Frågor som behöver svar är: Hur påverkas barns utveckling av olika omsorgsformer? Finns några skillnader mellan förskola, dagmamma och hemmet – vid olika åldrar? Hur påverkar gruppstorlekar och personaltäthet i förskolan? Kan man se en påverkan av den tidiga omsorgen upp i åldrarna? Finns ett samband mellan den nuvarande familjepolitiska modellen och den ökande psykiska ohälsan?

Denna empiriska kunskap behövs av minst tre skäl:

1. Vi måste få veta hur det är. Kunskap måste fram av tillräcklig kvalitet så att den kan accepteras av alla som deltar i debatten.

2. Föräldrar behöver kunskap för att kunna avgöra vad som är rätt för dem och deras barn.

3. Förskolan behöver kunskapen för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet.

Med anledning av vad som anförts vill jag fråga statsrådet:

Vad ämnar statsrådet göra för att få till en bred forskning när det gäller förskolans verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-31 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)