Forskning i högskolorna

Interpellation 2007/08:460 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 5 mars

Interpellation

2007/08:460 Forskning i högskolorna

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Lars Leijonborg (fp)

I utredningen Resurser för kvalitet, SOU 2007:81, kan man läsa att lärosätena än tydligare ska delas in i de två kategorierna universitet och högskolor. Med argumentet att stärka forskningen vill utredaren kraftigt begränsa högskolornas möjlighet att ta del av de statliga forskningsmedlen på drygt 10 miljarder kronor, detta trots att 93 procent av pengarna redan i dag går till universiteten. Vidare föreslås att högskolor som vill bedriva forskning i framtiden ska behöva ansöka om att få en eller flera forskningsprofiler. Trots att utredningens ambition är att skapa en avpolitiserad forskningsvärld sätts högskolorna under en hårdare politisk styrning.

Om Resursutredningens förslag skulle gå igenom förlorar odontologiska fakulteten vid Malmö högskola sin rätt att utbilda och examinera doktorander. Denna rätt har fakulteten haft sedan den bildades för 60 år sedan. Det är inte rimligt att dra tillbaka denna rättighet bara för att fakulteten finns vid en högskola i stället för vid ett universitet.

Mina frågor till statsrådet är:

Hur avser statsrådet att hävda forskningen i landets högskolor när högskolornas möjlighet att ta del av de statliga forskningsmedlen riskerar att kraftigt begränsas?

Är statsrådet verkligen beredd att driva igenom ett förslag som innebär att ett flertal instanser för forskning riskerar att försvinna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-03-05 Anmäld: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)