Försäljningen av statliga bolag

Interpellation 2008/09:136 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 november

Interpellation

2008/09:136 Försäljningen av statliga bolag

av Eva-Lena Jansson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Våren 2007 påbörjade den borgerliga regeringen sin utförsäljning av sex statliga bolag. Hittills har man hunnit avyttra 8 procent i Telia, statens andel i OMX, hela bolaget Vin & Sprit till franska Pernod och Vasakronan till AP-fastigheter som byter namn till Vasakronan.

Vid flera interpellationsdebatter har statsrådet Odell medgett att samtliga statliga bolag är föremål för en genomgång i syfte att se vilka bolag som ska förbli i statlig ägo. Flera bolag är att betrakta som av särskilt samhällsintresse och borde därför lätt kunna avföras från regeringens försäljningsplaner.

Då det vid flera tillfällen, från både borgerliga riksdagsledamöter och statsråd, framhållits i riksdagens talarstol att fler bolag borde säljas är det av största vikt att regeringen tydligt redovisar sina fortsatta utförsäljningsplaner och vilka bolag som man har för avsikt att avyttra.

I den rådande finanskrisens spår pågår det nu ett förstatligande av banker runt om i världen som saknar motstycke.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är därför följande:

Vilka statliga bolag avser statsrådet Odell att verka för en avyttring av, oberoende av den finansiella krisen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Svar fördröjt anmält: 2008-12-01 Besvarad: 2008-12-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)