Försäljning av Nord Pool ASA

Interpellation 2008/09:531 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 14 maj

Interpellation

2008/09:531 Försäljning av Nord Pool ASA

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen föreslår att samtliga aktier i Nord Pool ASA ska avyttras, eller att bolaget ska avvecklas. Socialdemokraterna anser att den nordiska elbörsen är en del av den grundläggande samhälleliga infrastrukturen och bör kvarstå i statlig ägo. Därför har vi också föreslagit ett nej till detta bemyndigande.

Nord Pool ASA är den nordiska elbörsen som startade sin verksamhet 1996 av Sverige och Norge. Medlemsländer är efter år 2005 även Danmark, Finland och norra Tyskland. Nord Pools elpriser är normgivande för den skandinaviska elmarknaden.

Nord Pool förser elmarknaden med relevant information, förutom spot- och terminspriser även data om energimängd (magasinsläget) i de nordiska vattenkraftsdammarna, produktion, förbrukning, överföring samt uppgifter om störningar i produktionen och elnäten i de olika länderna.

Nord Pool ASA (moderbolag) ägs i dag till 50 procent vardera av Svenska kraftnät och Statnett, ett norskt statligt bolag.

Trots att en försäljning av det svenska ägandet i Nord Pool ASA till OMX skulle kunna få mycket stora konsekvenser för både medborgares och företags energipriser framgår det inte vilka eventuella konsekvensanalyser regeringen har låtit göra inför en försäljning. Efter tidigare begäran om bemyndigande för att sälja gemensamma tillgångar har regeringen fått skarp kritik från Riksrevisionen för att man inte följt beredningskraven.

Min fråga till näringsministern är följande:

Vilka konsekvensanalyser har näringsministern låtit göra inför ställningstagandet om försäljning av det svenska ägandet i Nord Pool ASA?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-14 Anmäld: 2009-05-14 Besvarad: 2009-06-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)