Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning

Interpellation 2017/18:243 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den 1 oktober 2016 övergick Försäkringskassan till att betala ut assistansersättningen i efterskott från att tidigare ha betalat ut i förskott. Förändringen ansågs nödvändig för att få bättre koll på utbetalningarna och för att skapa ett enhetligt system inom hela socialförsäkringsområdet. Själva idén med förändringen var god, men sättet den har genomförts på har fått förödande konsekvenser.

Jag har under ett antal tillfällen blivit kontaktad av olika assistansföretag, stora som små, som berättar att de inte fått någon eller endast delar av assistansersättning utbetald av Försäkringskassan. Detta trots att alla tidrapporter är korrekt ifyllda. Svaren de får från myndigheten när de ringer och frågar vad som hänt är att ofta att de inte hunnit med att betala ut. I en skriftlig fråga tidigare i år har jag uppmärksammat regeringen på problemet, och i svaret, avlämnat i juli, ansåg statsrådet att problemet skulle vara löst i närtid. Nu är det snart jul, och problemet kvarstår.

Vårdföretagarna och Arbetsgivarorganisationen KFO, som tillsammans täcker in de flesta privata assistansföretag och kooperativ, har i en gemensam enkät ställt en rad frågor till sina medlemsföretag gällande Försäkringskassans utbetalningar. Där framgår att nära fyra av tio företag får vänta mer än 31 dagar på ersättning. Hälften av de svarande saknar fortfarande pengar för utfört arbete i augusti. Det handlar om miljontals kronor i innestående utbetalning. Konsekvensen blir att dessa företag får mycket svårt att betala ut löner till sina anställda och riskerar att gå i konkurs på grund av myndighetens senfärdiga utbetalningar. Andra har fått ta dyra banklån eller pantsätta sina hus för att klara av att fortsätta driva sina verksamheter.

Om en privatperson blir sen med att betala en faktura kommer snabbt en påminnelse med förseningsavgift, men något sådant finns inte åt motsatt håll. I 7 § förvaltningslagen finns ett krav på att handläggningstiden hos myndigheter ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt. Försäkringskassans släpphänta inställning står i direkt kontrast till detta.

Orsaken till att myndigheten kan dra ut på tiden är att det i dagsläget inte finns något lagkrav på att betala ut ersättning inom en viss tid då korrekta handlingar är inskickade. I regleringsbrevet för 2017 står endast: ”Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.” 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat problem som uppstår när företag emellan får vänta på betalning och har övervägt lagändring för att få till snabbare betalningsprocesser. Det framstår då som mycket anmärkningsvärt att regeringens egna myndigheter inte sköter sina utbetalningar i rätt tid. 

Därför är mina frågor till statsrådet Åsa Regnér:

 

1. Känner statsrådet till att de problem som Försäkringskassan har med utbetalningarna inom personlig assistans har fortsatt och kräver akuta åtgärder?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i sin tjänsteutövning så att företagen inte blir drabbade av Försäkringskassans sena handläggning?

3. Kan statsrådet tänka sig att arbeta för att införa en lagändring så att myndigheten blir skyldig att betala ut ett visst datum, förutsatt att alla handlingar är korrekt ifyllda?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-30 Överlämnad: 2017-12-01 Anmäld: 2017-12-04 Svarsdatum: 2017-12-19 Sista svarsdatum: 2017-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)