Försäkringskassans service på lokal nivå

Interpellation 2011/12:172 av Ericson, Gunvor G (MP)

av Ericson, Gunvor G (MP)

den 14 december

Interpellation

2011/12:172 Försäkringskassans service på lokal nivå

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Förra våren beslutade Försäkringskassan att stänga sina lokala kontor för att kunna anpassa sin verksamhet till de ekonomiska resurser som regeringen gett dem. Men beslutet ledde till hård kritik.

En enig riksdag beslutade våren 2011 på socialförsäkringsutskottets initiativ att ”begära att regeringen återkommer med förslag som tillgodoser medborgarnas behov av Försäkringskassans tillgänglighet lokalt, personliga möten och som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter”.

I en interpellation i april 2011 frågade jag hur regeringen avsåg att verkställa beslutet och vilken tidsplan som fanns och fick svaret:

”Regeringen beslutade den 12 maj 2011 (S2011/4945/SF). Beslutet innebär att Försäkringskassan ges i uppdrag att genomföra en djupgående analys av hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses ändamålsenligt och långsiktigt. Behovet av tillgänglighet till Försäkringskassan lokalt ska analyseras särskilt liksom hur Försäkringskassan säkrar möjligheten till en viss grad av fysiska personliga möten med medborgare. Försäkringskassan ska senast den 16 april 2012 presentera en långsiktig lösning för hur myndigheten ska möta de försäkrade och medborgarna genom olika kanaler, såväl fysiskt som på elektronisk väg.”

Jag fick också svar att det nu inte ska läggas ned några ytterligare enheter innan analysen är klar. Av interpellationssvaret framgår:

”I avvaktan på att Försäkringskassan genomför den analysen och att den långsiktiga lösningen presenterats ges Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med att verkställa den åtgärd i myndighetens handlingsplan som handlar om att dra sig ur den servicesamverkan som i dag sker vid de så kallade servicekontoren och serviceplatserna.”

Nu visar det sig att i Stockholmsområdet kommer flera lokalkontor att stänga den 31 januari 2012: Haninge, Nacka, Högdalen, Skärholmen, Täby, Sollentuna och Bromma.

Även i Nynäshamn är personalen varslad för omflyttning, men kommunen och Arbetsförmedlingen som också har verksamhet i de lokaler som Försäkringskassan hyr har inte fått någon information.

I Värmdö, Åkersberga och Upplands Väsby har Försäkringskassan kontor ihop med Arbetsförmedlingen och även där kommer Försäkringskassan att stänga sin verksamhet den 31 januari.

I stället hänvisas medborgarna in till servicekontor i centrala Stockholm, Kista, Sundbyberg och Hallunda–Botkyrka.

Men hur stor måste en ort vara för att Försäkringskassan ska kunna ge personlig service? Haninge har ca 78 000 invånare och ca 150 besök varje dag. De ska nu hänvisas in till Stockholms city eller Södermalm.

Stängning av Försäkringskassans lokala kontor sker alltså innan analys och förslag till långsiktig lösning har presenterats. Det görs knappast utan att regeringen är informerad.

Regeringen har själv sagt att förtroendet för sjukförsäkringen behöver öka. Men det sker inte genom att ta bort de lokala servicekontoren, ej heller genom att minska möjligheten till personliga möten så som nu i alla fall sker.

Att stänga Försäkringskassans verksamheter där de också samarbetar med kommunen och Arbetsförmedlingen är ett sätt att motarbeta en-dörr-in-tanken med bättre samverkan mellan myndigheter och där risken för människor att hamna mellan stolarna minskar.

För att socialförsäkringarna ska fungera krävs att människor har förtroende för dem.

I Försäkringskassans årsredovisning för 2010 kan man läsa rubriken ”Besök på servicekontor ger nöjda kunder”. Årsredovisningen visar på mycket goda resultat för servicekontoren. 96 procent av besökarna ansåg att de fick ett bra bemötande, 85 procent att de fick svar inom rimlig tid och 92 procent att de fick den hjälp de behövde. Servicekontoren hade under 2010 2,7 miljoner besök. Försäkringskassan anger dessutom att servicekontorens arbetssätt ger ett bra bemötande till alla besökare, men är särskilt betydelsefullt för personer med funktionsnedsättningar och för personer som inte talar svenska.

Med anledning av att det framkommit att den lokala servicen dras ned redan innan en analys och långsiktig plan har redovisats vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

1. Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att tillgodose medborgarnas behov av Försäkringskassans tillgänglighet lokalt och av personliga möten som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter?

2. Med anledning av det anförda, drar statsrådet fortfarande slutsatsen att det inte behövs ytterligare ekonomiska medel till Försäkringskassan med anledning av riksdagens beslut om tillgänglighet lokalt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-14 Anmäld: 2011-12-14 Besvarad: 2012-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)