Förmaksflimmer och jämlik vård

Interpellation 2009/10:383 av Svedberg, Per (s)

av Svedberg, Per (s)

den 19 maj

Interpellation

2009/10:383 Förmaksflimmer och jämlik vård

av Per Svedberg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sjukvården i dag är inte så jämlik och god som den skulle kunna vara. Olika grupper har olika lätt att få god vård.

En grupp som kanske särskilt hamnat i kläm är förmaksflimmerpatienterna. Dessa är ofta äldre och kan inte alltid föra sin egen talan. Patienterna mår dåligt när hjärtat ”flimrar” inte bara medicinskt utan också eftersom det påverkar hela livet. Problem med hjärtat skapar också ofta ångest och oro hos både den drabbade och anhöriga. Eftersom förmaksflimmer ofta hänger ihop med andra sjukdomar, till exempel diabetes, där det finns ett tydligt socioekonomiskt perspektiv så kan man utgå från att även förmaksflimmer drabbar orättvist. Överviktiga, fattiga och invandrare kan vara överrepresenterade. Ur ett genusperspektiv finns också tecken på att särskilt stressade kvinnor kan drabbas av förmaksflimmer.

Det gäller att vården kan ta emot patienterna på rätt sätt samt vårda så att komplikationer och ytterligare sjukdomar kan förhindras. I dag brister det.

Statsrådet har ett ansvar för att hälso- och sjukvårdslagens regelverk om rätt till vård efterlevs. Därför behöver statsrådet ta initiativ så att fler patienter, oavsett till exempel socioekonomisk tillhörighet, får bra vård. Vården måste vara tillförlitlig och ha samma goda kvalitet för alla.

En större prioritering av de förmaksflimmerdrabbade och ökad kunskap om deras situation behövs. Den ökade kunskapen bör också spridas genom folkbildning. Folkbildningen bör ske genom samarbete med pensionärsorganisationer, den fackliga rörelsen och arbetsgivare.

Sammantaget skulle detta inte bara leda till bättre vård för de sjuka utan också bidra till en mer högkvalitativ och rättvis vård, för alla i Sverige.

Mina frågor till socialministern är:

1. Vilka insatser avser socialministern att göra för att garantera att förmaksflimmerpatienter får en lika god vård i alla delar av landet?

2. Avser socialministern att ta initiativ till ökad kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning kring förmaksflimmer samt till att samla olika aktörer kring detta?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-19 Anmäld: 2010-05-19 Svar fördröjt anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)