Förlegade normer och ojämställdhet i förorter

Interpellation 2016/17:444 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Sveriges kanske största jämställdhetsutmaning är att bryta utrikes födda kvinnors utanförskap. Inte sällan är det förlegade normer som håller kvinnorna tillbaka.

I TV4:s Kalla Fakta den 4 februari kom ytterligare ett bevis på hur förlegat och ojämställt vissa kvinnor lever i Sverige. En kvinna berättar att hon lever mer isolerat i Sverige än i det land de flytt ifrån. Vi fick även se prov på hur en religiös friskola tvingar flickor att kliva på längst bak i skolbussen för att pojkarna sitter fram. Detta är givetvis helt oacceptabelt och får inte ske i Sverige.

När jag tog del av statsrådet Åsa Regnérs kommentarer till inslagen blev jag än mer bekymrad. Tar regeringen verkligen detta på allvar? Från moderat håll har vi sedan en tid drivit frågor som obligatorisk samhällsorientering och hembesök från socialtjänsten, bland annat för att fånga upp kvinnor som lever på försörjningsstöd. Tar staten inte ansvar så kommer heller ingenting att förändras. Den stora jämställdhetsutmaningen finns långt från styrelserummen, och det är dags att regeringen vaknar.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förlegade normer inte ska få fotfäste och för att jämställdhet ska råda även i förorten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-06 Överlämnad: 2017-04-10 Anmäld: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-05-02 Sista svarsdatum: 2017-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)