Förhållandet mellan förskola och skola

Interpellation 2009/10:79 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 28 oktober

Interpellation

2009/10:79 Förhållandet mellan förskola och skola

av Peter Hultqvist (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Under en lång period har det arbetats intensivt för att föra förskola och skola närmare varandra. Det har handlat om ledarskap, verksamhetens utformning och planering, förskolans inriktning som en förberedelse inför skolan och det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Nu presenteras en rad förslag som bryter denna trend. Intrycket är att det grävs ett dike mellan förskola och skola. I förslaget till ny läroplan försvinner rektorsbegreppet för förskolans ledare. Förskolelyftet presenterades i begränsad omfattning, först efter omfattande kritik, efter Lärarlyftet som inte riktade sig till förskolans lärare. Vidare planeras för förskollärarnas del en betydligt kortare utbildning än den för skolans lärare. För de så kallade förskolecheferna ska inte rektorsutbildningen vara obligatorisk. Intrycket är att det ska göras en tydlig skillnad mellan förskolans personal och personalen inom skolan.

Min fråga till utbildningsministern är:

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att bland annat föreslagna åtgärder inte ska leda till ett ökat avstånd mellan förskola och skola samt en försämrad status för förskolans personal och verksamhet?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-10-28 Anmäld: 2009-11-02 Återtagen: 2009-11-04