Företagens regelkostnader

Interpellation 2009/10:157 av Vestlund, Börje (s)

av Vestlund, Börje (s)

den 4 december

Interpellation

2009/10:157 Företagens regelkostnader

av Börje Vestlund (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Denna regering gick till val på att minska regelkrånglet i företagen. Man beslutade sedan tidigt under mandatperioden att man skulle minska regelbördan med 25 procent fram till 2010. Emellertid ägnades två år till att rigga en organisation och mätmetoder för detta. När mätningen av företagens regelkostnader gjordes så konstaterades att dessa var 25 miljarder kronor.

Enligt Tillväxtverkets senaste rapport hade endast 2 procent eller 2 miljarder kronor uppnåtts under perioden 2006–2008. Tittar man närmare var regelkrånglet har minskat så kan vi konstatera att långt ifrån alla företag fått minskade regelkostnader. Tvärtom så verkar det som att endast företagen inom livsmedels- och jordbrukssektorn har fått minskade kostnader, medan de flesta företagen har fått ökade kostnader.

Jag vill med anledning av detta fråga näringsministern:

Vad avser ministern att göra för att merparten av företagen ska få minskade kostnader och inte ökade kostnader?

När avser ministern att Sverige ska komma att uppnå de av regeringen utlovade 25 procenten i minskade regelkostnader för företagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-12-04 Anmäld: 2009-12-07 Besvarad: 2009-12-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)