Föremålsvård i Grängesberg

Interpellation 2007/08:794 av Särnblad, Anneli (s)

av Särnblad, Anneli (s)

den 14 maj

Interpellation

2007/08:794 Föremålsvård i Grängesberg

av Anneli Särnblad (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Den 31 januari i år beslutade regeringen att verksamheten vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna skulle utvärderas ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

När det gäller arkivfrågorna kommer vi att behöva satsa mer på vårt kulturarv i framtiden för att generationerna efter oss ska kunna ta del av vår historia. Vi har många kulturskatter som behöver bevaras, däribland historiska fotografier.

Utifrån den översyn som nu är gjord framstår KIT- verksamheten i Grängesberg, precis som i Kiruna, som välfungerande. De har utfört sitt arbete väl inom ramen för uppdraget. Vidare går det att läsa i översynen att uppdragsgivarna är nöjda. Och samma institutioner har varit uppdragsgivare i många år, några ända sedan starten 2000.

I Grängesberg arbetar KIT framför allt med foton, i huvudsak föremålsbilder, och vissa dokument. De tre största uppdragsgivarna under 2007 för KIT i Grängesberg var Armémuseum (Statens försvarshistoriska museer), Livrustkammaren (Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet) och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Den sistnämnda har ända sedan starten varit en av de största uppdragsgivarna till KIT i Grängesberg, något som delvis kan förklaras med att de har en egen arkivdepå alldeles vägg i vägg med KIT:s lokaler.

Ludvika kommun har sedan starten haft ett stort engagemang för verksamheten och har bidragit till att verksamheten hittills fungerat väl. Bland annat har kommunen upplåtit lokaler åt KIT-verksamheten utan kostnader. I samma lokaler finns också, förutom ovannämnda arkivdepå, även Svenska Filminstitutets förvaringsmagasin för dokumentärfilm.

Sammanlagt arbetar nio personer i Grängesberg, och personalen i Grängesbergs KIT-avdelning har gjort ett bra arbete. Det jag ställer mig undrande till är regeringens bristande regionala ansvar när det gäller att se till att fler regioner får nationella uppgifter, även inom kultursektorn.

Vilka åtgärder avser kulturministern att vidta för att verksamheten inte ska läggas ned?

Kan vi förvänta oss att kulturministern i framtiden kommer att ta ett regionalt ansvar inom kulturens områden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-14 Anmäld: 2008-05-14 Besvarad: 2008-06-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)