Förebyggande och akuta insatser vid översvämningar

Interpellation 2006/07:172 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 18 december

Interpellation

2006/07:172 Förebyggande och akuta insatser vid översvämningar

av Marie Engström (v)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Vi har under en rad år fått uppleva extrema väderförhållanden och skador till följd av dessa. Isolerade samhällen, vattenfyllda hus och förstörda vägar och broar har tyvärr blivit en återkommande syn. Vi kan också konstatera att vissa delar i landet är mer exponerade än andra. Just nu är delar av Västsverige hårt drabbade.

Stora ekonomiska värden går förlorade. Försäkringsbolagen ersätter privatpersoner för skador på hus och lösöre. Dock får den enskilde betala en relativt hög självrisk. Förutom självrisken tillkommer skador på till exempel uthus och tomter som den drabbade får betala själv. Ofta saknas också resurser för att återställa enskilda vägar. För näringsidkare innebär översvämningar inte bara synliga skador utan också ett avbrott i verksamheten som på sikt kan bli kännbart.

Det måste finnas en större beredskap för den här typen av händelser både vad gäller förebyggande insatser och ersättningar till såväl kommuner som enskilda. I till exempel Värmland drabbades för något år sedan Hagfors kommun av ett kraftigt skyfall som ledde till att bland annat vägavsnitt rasade. Kommunen har inte alls blivit kompenserad för de extrakostnader som detta gav upphov till. Det finns flera liknande exempel.

Den här typen av återkommande problem till följd av klimatförändringar reser flera olika frågeställningar. För det första hur man kan ge akut stöd till kommuner, privatpersoner, näringsidkare och andra som drabbas av skador. För det andra hur vi bättre kan samordna alla nationella intressen och den kunskap som finns kring olika naturolyckor för att kunna få till stånd ett bättre förebyggande arbete. Och för det tredje vilka politiska beslut som bör tas för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed förhindra en accelererande klimatförändring.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att ge akut hjälp vid översvämningar och skapa förutsättningar för ett förebyggande arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-18 Anmäld: 2006-12-18 Besvarad: 2007-01-19 Sista svarsdatum: 2007-01-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.