Fördröjning av skatteförändringar

Interpellation 2013/14:513 av Hannah Bergstedt (S)

av Hannah Bergstedt (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

I budgetpropositionen hösten 2013 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år. Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs också att energiskatten skulle införas för biodrivmedel som blandas in i bensin respektive diesel.

Syftet med kvotplikten och energiskattehöjningarna var att skapa förutsättningar för ökad låginblandning av biodrivmedel. För att energiskatteändringarna ska kunna träda i kraft krävs dock ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. I dagsläget har Sverige inte fått något sådant. Kvotplikten och därmed följande energiskattehöjningar har därför inte kunna träda i kraft från och med den 1 maj som planerat. Nuvarande regler för beskattningen gäller därför tills vidare.

Inte heller vet vi vad som blir av det tänkta skatteavdraget för mikroproducerad el. Även här krävs statsstödsprövning från EU för att förslaget skulle kunna börja gälla från den 1 juli. Detta innebär att det nu råder osäkerhet på flera punkter kring vad som ska gälla skattemässigt för den som vill sälja sin överskottsel vidare.

Skatter är viktiga spelregler för privatpersoner och företag. Det är olyckligt när det blir som i fallet med dessa två propositioner. Förtroendet för staten och dess styre undergrävs när beredning och beslutsfattande förefaller slarvigt och ”hattigt”. Många vill se mindre snack och mer verkstad inom klimat- och miljöpolitiken och därför blir det här extra olyckligt.

Mina frågor till finansministern är:

Borde inte finansministern se till att propositioner bereds ordentligt så att skatteförändringar verkligen kan börja gälla det datum som är tänkt?

Hur tänker finansministern föra dessa två ärenden vidare, och kommer de i hamn innan riksdagen stänger för mandatperioden?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-05-28 Inlämnad: 2014-05-28 Anmäld: 2014-06-02 Sista svarsdatum: 2014-06-13 Förfallen: 2014-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.