Fördröjning av regeringsbeslut

Interpellation 2016/17:83 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Jag har tagit del av uppgifter som gör gällande att det finns ärenden där en kommun överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd till regeringen men ännu inte fått besked om att något regeringsbeslut fattats, trots att det gått två år sedan överklagandet gjordes.

 

Det råder på många håll stor brist på bostäder och lämplig mark att bygga på. När länsstyrelsen utökat strandskyddet på mark som var planerad för bostadsbyggande så minskar möjligheterna att bygga. Fördröjningen av regeringens beslut påverkar också kommuners planering för bostadsbyggande.

Med anledning av ovanstående är min fråga till miljöminister Karolina Skog:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skynda på regeringens hantering av överklaganden från kommuner om utvidgat strandskydd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-25 Överlämnad: 2016-10-25 Anmäld: 2016-10-26 Svarsdatum: 2016-11-10 Sista svarsdatum: 2016-11-16
Debatt (7 anföranden)