Fördelningspolitik

Interpellation 2006/07:439 av Valtersson, Mikaela (mp)

av Valtersson, Mikaela (mp)

den 26 mars

Interpellation

2006/07:439 Fördelningspolitik

av Mikaela Valtersson (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

1990-talet med dess budgetsaneringsår innebar växande ekonomiska klyftor i samhället. Den här utvecklingen kunde med en aktiv politik vändas under första halvan av 00-talet. Fram till år 2000 steg inkomstskillnaderna kraftigt. Mellan 2000 och 2004 minskade de kraftigt samtidigt som ekonomin utvecklades snabbt. Efter 2004 har skillnaden varit ganska konstant.

I valrörelsen pratade regeringens partier om att den skattesänkning man skulle göra skulle ha en tydlig låginkomstprofil. Finansminister Borg fortsätter att upprepa detta budskap – senast i en debattartikel i Göteborgs-Posten där han hävdar att 30 av de 40 miljarder regeringen sänker skatten med går till de med de lägsta inkomsterna. När man analyserar fördelningseffekterna av regeringens ekonomiska politik visar dock verkligheten något annat.

Jag har bett riksdagens utredningstjänst att räkna på effekterna av regeringens ekonomiska politik. Enligt dessa beräkningar får personer i de tre högsta inkomstdecilerna, det vill säga de 30 procent av befolkningen som har de högsta inkomsterna, hela 64 procent eller ungefär 25 miljarder av de totala inkomstskattesänkningarna till följd av jobbavdraget.

Om man väger in hela den ekonomiska politiken får den högsta decilen, det vill säga de 10 procent av befolkningen med inkomster över 413 000 kronor per år, hela 27 procent av den totala inkomstökningen. Omvänt gäller att den lägsta decilen får ungefär en femtiondel av inkomstförstärkningen totalt sett.

Detta kan jämföras med Miljöpartiets ekonomiska politik enligt vilken 60 procent av vår totala inkomstförstärkning tillfaller de tre lägsta inkomstdecilerna där 25 procent av inkomstförstärkningen går till den lägsta decilen och där den högsta inkomstdecilen får en negativ utdelning med 5,7 procent.

Vi anser det vara tydligt. Regeringen har inte uppfyllt sitt löfte om en skattesänkning som gynnar dem med lägst inkomst. Enligt det förslag som Miljöpartiet presenterat i sitt budgetförslag skulle låginkomsttagarna få en betydligt större del av den totala omfördelningen.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska de ekonomiska klyftorna i samhället?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-26 Anmäld: 2007-03-26 Besvarad: 2007-04-10