Förbifart Stockholm

Interpellation 2019/20:109 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Förbifart Stockholm är ett infrastrukturprojekt av stor vikt för hela landet. Vägprojektet kommer att avlasta Essingeleden som i dag är hårt trafikerad och bidra till att öka tillgängligheten och förkorta restiderna i hela Stockholmsregionen, som är en av Sveriges viktigaste arbetsmarknadsregioner.

Förbifarten skapar nya möjligheter för kollektivtrafiken med snabba bussförbindelser mellan Stockholms södra och norra delar. Eftersom projektet stärker möjligheten att resa runt Stockholms innerstad i stället för igenom den förväntas trafikmängd och utsläpp minska i de centrala delarna av staden.

Den rödgröna regeringen har en historia av att agera ansvarslöst när det kommer till Förbifart Stockholm. Hösten 2014 stoppade man bygget av projektet trots vetskapen om att detta var i strid med riksdagens vilja. Projektet återupptogs i början av 2015, men totalt sett kan stoppet ha kostat skattebetalarna över 200 miljoner kronor helt utan någon nytta. I mars i år hävde Trafikverket kontraktet med den entreprenör som bygger bergtunnlarna i E4 Förbifart Stockholm, med förseningar och fördyringar som konsekvens. Nu har vi fått besked från Trafikverket att projektet kommer att försenas med fyra år och fördyras med 3,3 miljarder kronor.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

  1. Hur har detta kunnat ske?
  2. Vad kommer det att innebära för andra infrastrukturprojekt?
  3. Vilka åtgärder kommer infrastrukturministern att vidta för att minimera skadeverkningarna av förseningen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-22 Sista svarsdatum: 2019-11-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)