Förbifart Stockholm

Interpellation 2014/15:99 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar jobb och tillväxt. Ett fungerande transportsystem är avgörande för att människor och företag ska kunna röra sig, utbyta varor och tjänster och därmed bidra till jobb och tillväxt. Lika säkert som att satsningar behövs överallt i landet är det tydligt att förbindelserna i landets huvudstad är centrala för transportsystemet i stort.

Att bygga Förbifart Stockholm är därmed avgörande för att säkra jobb och tillväxt. I dag måste all trafik gå genom Stockholms innerstad, även den som egentligen bara behöver passera Stockholm. Det blir en hämsko på jobb och tillväxt i form av förlorad tid, köer och i värsta fall uteblivna transporter. Genom att bygga Förbifart Stockholm kan trafiken ledas runt staden i stället för genom staden. Förbifarten binder dessutom ihop länet och skapar en större och bättre fungerande arbetsmarknadsregion. Inte nog med vinsterna för jobb och tillväxt – med Förbifart Stockholm kan också miljön förbättras genom att vi bygger bort köer där fordon i dag står och puttrar ut avgaser helt i onödan.

Innan valet var Socialdemokraterna tydliga med att förbifarten skulle byggas. Nu aviserar dock regeringen att de skjuter upp byggandet i väntan på förhandlingar i Stockholm. Det är beklämmande för jobben och tillväxten men också eftersom kostnaderna av en uppskjuten förbifart bedöms kunna bli uppemot 700 miljoner kronor under det halvår som projektet skjuts upp.

Förbifart Stockholm är en viktig förutsättning för ett stabilt transportsystem som kan bidra till en ökad tillväxt och framväxt av nya jobb. Sanningen är att det är regeringen som helt äger frågan om förbifarten ska byggas eller inte och det är beklämmande att regeringen hittills inte ger några tydliga svar.

Mina frågor till statsrådet Anna Johansson är därför följande:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att Förbifart Stockholm bör byggas?

Vilka effekter bedömer statsrådet att en utebliven Förbifart Stockholm skulle få på jobb och tillväxt?

Har statsrådet gjort bedömningen att det är försvarbart att skjuta upp byggandet av Förbifart Stockholm när detta beräknas kosta upp emot 700 miljoner kronor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-11-03 Överlämnad: 2014-11-03 Anmäld: 2014-11-04 Sista svarsdatum: 2014-11-18 Svarsdatum: 2014-11-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)