Förberedelser inför en eventuell kollaps av euron

Interpellation 2011/12:158 av Andersson, Ulla (V)

av Andersson, Ulla (V)

den 1 december

Interpellation

2011/12:158 Förberedelser inför en eventuell kollaps av euron

av Ulla Andersson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Storbritannien förbereder sig för en kollaps av euron. Enligt tidningen The Telegraph har brittiska utrikesdepartementet fått i uppdrag att bistå engelska medborgare i utlandet om euron skulle falla. Vidare har brittiska finansinspektionen bett storbankerna och försäkringsbolagen att förbereda sig inför en eventuell kollaps av euron. Risken för såväl en ny bankkris som att euron imploderar är i dagsläget stor. De ekonomiska och sociala konsekvenserna av en sådan utveckling är svåra att överskatta.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till finansminister Anders Borg:

Har finansministern verkat för att svenska UD fått i uppdrag att vidta förberedelser i händelse av att euron faller?

Har finansministern agerat för att Finansinspektionen gett storbanker och försäkringsbolag i uppdrag att förbereda sig på en kollaps av euron?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-12-01 Anmäld: 2011-12-01 Svar fördröjt anmält: 2011-12-14 Besvarad: 2011-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)