Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada

Interpellation 2007/08:553 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 3 april

Interpellation

2007/08:553 Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada

av Maria Kornevik Jakobsson (c)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Tolktjänst är för teckenspråkiga döva, hörselskadade och döva med synskada en väg till delaktighet och inflytande. När den inte fungerar ställs de utanför både möjligheten och skyldigheten att bidra till samhällets utveckling, att bestämma över sina liv och få sina önskemål respekterade. I dag ställs allt oftare teckenspråkiga döva, hörselskadade och döva med synskada utan tolk – allt fler får inte tolk när de behöver det, ofta på grund av brist på medel eller på oklarheter om vilken instans som ska betala för tolkkostnaden.

Med hänvisning till vad som anförts vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra och trygga tillgången av tolkar för gruppen döva, hörselskadade och döva personer med synskada så att de, i likhet med alla människor, kan ta del av samhällslivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-03 Anmäld: 2008-04-03 Svar fördröjt anmält: 2008-04-16 Besvarad: 2008-04-22
Debatt (9 anföranden)