Förbättrad hantering av beslut om GMO

Interpellation 2006/07:409 av Ehn, Tina (mp)

av Ehn, Tina (mp)

den 14 mars

Interpellation

2006/07:409 Förbättrad hantering av beslut om GMO

av Tina Ehn (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Mycket oroande resultat om en genmodifierad majs som godkänts inom EU offentliggjordes tisdagen den 13 mars. En studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Archives of Environmental Contamination and Toxicology visar att försöksdjur som fått en genmodifierad majs från Monsanto (MON 863) visar tecken på störd njur- och leverfunktion. Detta har Monsanto undanhållit allmänheten och mörkat för myndigheterna.

EU-kommissionen godkände i januari 2006 majssorten MON 863 som föda till både djur och människor. Både Jordbruksverket och Livsmedelsverket rekommenderade att Sverige skulle rösta för att godkänna MON 863 som livsmedel, vilket regeringen också gjorde. Uppenbarligen har den svenska processen brustit.

Monsantos riskbedömning har för första gången utvärderats av en utomstående institution. Utvärderingen av den oberoende franska vetenskapsorganisationen Criigen (Committee for Independent Research and Information on Genetic Engineering) under ledning av professor Gilles-Eric Seralini vid L'Université de Caen är oroande. Resultatet, som presenterades vid en presskonferens i Berlin, visar att MON 863 innebär sådana hälsorisker som gör att grödan aldrig borde ha godkänts. Råttornas interna organ fick förändringar som tyder på toxicitet. Dessa oroande förändringar missades eller ignorerades av Monsanto, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och EFSA. Dessutom tillämpade Monsanto statistisk analys på ett direkt felaktigt sätt för att dölja resultaten.

För första gången har alltså oberoende forskare detaljgranskat en gröda som redan finns på marknaden. För första gången har nu visats att en genmodifierad gröda som redan säljs kan vara en potentiell hälsorisk för människor.

Forskare och miljörörelsen var mycket kritiska inför godkännandet och menade att Monsantos utfodringsförsök på råttor visade på många oroande hälsoeffekter som Monsanto valde att blunda för. Till exempel har risken för att grödan kan vara hormonstörande förts fram. Men flera myndigheter i Europa, bland annat Jordbruksverket, hemligstämplade Monsantos riskanalys, med motivering att den innehöll material som kunde vara skadligt för Monsanto. Det gjorde att utomstående, till exempel oberoende forskare, under lång tid inte hade någon möjlighet att granska Monsantos metoder och resultat. Samtidigt har utomstående endast 30 dagar på sig att kommentera ansökningar om godkännande.

I detta fall vann Greenpeace mot Monsanto i The Higher Administrative Court of Muenster (Tyskland) 2005 och fick ut Monsantos riskanalys av majsen. Regeringsrätten gav också Greenpeace Norden rätt till dokumenten samma år.

Sammanfattningsvis visar studien på att MON 863 aldrig borde ha godkänts för förtäring. Systemet för godkännande framstår också som mycket bristfälligt eftersom ingen av de berörda myndigheterna, inklusive de svenska, upptäckte att MON 863 inte var säker.

Detta går också i linje med den kritik som Riksrevisionen framfört mot myndigheternas hantering av GMO-frågor i rapporten Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga (RiR 2006:31). Revisionen skriver att ”Riksrevisionens granskning har inriktats på vilka krav som ställs på ansvariga myndigheters arbete och hur de följs. Riksrevisionens samlade bedömning är att de brister som framkommit i granskningen innebär att risker inte hanteras på ett tillfredsställande sätt och att förtroendet från allmänheten äventyras.”

Detta aktualiserar också Sveriges roll i EU:s godkännande av nya GMO:er och i omröstningar om EU-länders nationella förbud, eller skyddsåtgärder under artikel 23, enligt 2001/18/EG.

Sverige har två gånger aktivt varit med om försök att tvinga på andra medlemsländer GMO:er som de inte vill ha. De två senaste omröstningarna i EU om länders nationella förbud gällde en Monsantomajs, MON 810. Österrikes förbud var uppe till omröstning i december 2006 och Ungerns i februari 2007. Sverige var båda gångerna ett av de få länder (4 av 25 respektive 3 av 27) som röstade för att tvinga Österrike och Ungern att öppna för majsen. Regeringen har satt den fria varurörligheten före skydd av människor och natur.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att förändra Jordbruksverkets arbetssätt i enlighet med kritiken från Riksrevisionen?

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att möjliggöra för Jordbruksverket att genomföra nödvändig granskning av GMO-företagens redovisningar?

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att säkra en större öppenhet hos Jordbruksverket avseende genteknikrelaterade ansökningar?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-14 Anmäld: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-27 Sista svarsdatum: 2007-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.