förändrade regler för skyddsjakt

Interpellation 2004/05:612 av Andersson, Jan (c)

av Andersson, Jan (c)

den 19 maj

Interpellation 2004/05:612

av Jan Andersson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om förändrade regler för skyddsjakt

Våren 2001 antog riksdagen propositionen om en sammanhållen rovdjurspolitik. En rovdjurspolitik i ständigt blåsväder och utan förankring till de människor som lever i vargens närhet. Rovdjurspolitiken måste bygga på förståelse mellan människor. I dag känner sig många invånare i bygder med varg inte delaktiga i rovdjurspolitiken. Det är inte hållbart utan leder enbart till ilska och frustration, risken finns att människor tar lagen i egna händer.

Det är viktigt att ta de många oroande signalerna om den växande klyfta mellan beslutsfattare och människor vars vardag påverkas av rovdjurens närhet på allvar för att inte varghatet åter ska växa sig stort ute i vargbygder. Naturvårdsverket har föreslagit förändringar och tagit problematiken på allvar. De menar att enklare regler för skyddsjakt ska öka acceptansen för rovdjur. Vi i Centerpartiet delar denna åsikt, det är nu upp till regeringen att agera i frågan.

I dag är nödvärnsrätten vid anfall från varg utformad så att djurägaren inte får skjuta om vargen anfallit hans djur. Djurägaren måste avvakta till dess vargen återvänder för ett andra angrepp. Det är fullständigt orimligt att man ska tvingas invänta ett andra angrepp.

Vid planerad skyddsjakt på enskild individ av varg är det Naturvårdsverket som beslutar. Vid skyddsjakt av vargar som uppvisat avvikande beteende, anser vi att besluten ska ligga hos länsstyrelserna, eftersom de har lokala kontakter med jägare och lokala kunskaper om viltvård, naturvård och naturskydd.

För att bedriva en målinriktad och aktiv rovdjurspolitik måste folket känna sig trygga med vargen. Vi anser att vargens överlevnad i Sverige är beroende av att skyddsjaktsparagrafen i jaktförordningen förändras, så att det blir möjligt att värna tamdjur. Det är den enda vägen att få acceptans i hela Sverige för en livskraftig vargstam.

Mina frågor till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att skapa en rovdjurspolitik som uppfyller kravet på förtroende och delaktighet för människor som bor nära vargen?

Vad avser statsrådet att göra för att få till stånd en förändring av 28 § i jaktförordningen för att åstadkomma en ökad acceptans för rovdjur?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-05-19 Inlämnad: 2005-05-19 Svar fördröjt anmält: 2005-05-31 Besvarad: 2005-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.