fonogramstödet

Interpellation 2000/01:251 av Pedersen, Peter (v)

av Pedersen, Peter (v)

den 14 februari

Interpellation 2000/01:251

av Peter Pedersen (v) till kulturminister Marita Ulvskog om fonogramstödet

I budgetpropositionen för 2001, volym 9 avseende utgiftsområde 17 föreslår regeringen att: "Regeringen bemyndigas att besluta om ändrade riktlinjer för statens stöd till produktion och utgivning av fonogram (ljudinspelning), att gälla under en prövotid av tre år." (S. 65).

Riksdagen godkände år 1982 riktlinjer för statens stöd till produktion och utgivning av fonogram. Stödet har i huvudsak tilldelats fonogramföretag med regelbunden utgivning och har avsett stöd till enskilda produktioner eller projekt. Beslut om produktionsstöd ska meddelas i förhand.

Statens kulturråd har, med hänvisning till den tekniska utvecklingens påverkan på produktion och distribution av musik, hemställt att under en treårsperiod pröva ett mer differentierat fonogramstöd, t.ex. nya stödformer.

Regeringen delar i propositionen uppfattningen att det finns skäl att pröva nya modeller för bidragsgivning, som medger en anpassning till ändrade förutsättningar på fonogrammarknaden. Regeringen anser dessutom "att det finns skäl till viss återhållsamhet med tanke på den snabba förändring som musiklivet genomgår. Mot den bakgrunden förordas att försöken med bidragsgivning i friare former genomförs inom en totalt sett minskad medelsram för bidrag till fonogram och musikalier." (Budgetprop. 2001, volym p, s. 65). Regeringen beräknar en anslagsminskning på 3 miljoner kronor.

Förslaget att dels ändra och dels minska anslaget för fonogramstöd har mött starka reaktioner hos flera mindre och oberoende utgivare av fonogram, t.ex. Caprice och Alice Musik Produktion men även från STIM.

Det konstateras i olika skrivelser att den föreslagna minskningen av fonogramstödet leder till en 40-procentig nedskärning av svenska skivbolags möjligheter att erhålla stöd till produktion av kulturpolitiskt intressanta fonogram. När det gäller motiveringen att sänka anslaget, dvs. den snabba tekniska utvecklingen, så konstateras att denna ännu ligger i sin linda och att den ännu inte har lett till lägre kostnader vad gäller produktion av fonogram.

Risken är uppenbar att förslaget att minska fonogramstödet främst kommer att drabba de små och oberoende skivbolagen. På populärmusikområdet är MNW det enda kvarvarande större svenska skivbolaget inom sin genre. Enligt uppgifter i medierna riskerar även MNW att köpas upp av någon större skivbolagsjätte. Koncentrationen är mycket stark på internationell nivå och domineras av en handfull stora bolag, som skaffat sig sin dominerande ställning genom samgående eller uppköp av mindre, men framgångsrika företag, bl.a. ett stort antal svenska skivbolag.

Mot bakgrund av följande blir mina frågor till kulturministern:

1.På vilket sätt avser ministern säkerställa att det sänkta fonogramstödet inte försvårar för de små och oberoende skivbolagen att överleva i konkurrens med de stora internationella skivbolagsjättarna och dessas mer kommersiella inriktning på fonogramutgivningen?

2.På vilken information grundar sig ministerns slutsats att den tekniska utvecklingen vad gäller produktion av fonogram har förbilligats eller kan förbilligas så att anslagsminskningen för år 2001 kan uppgå till 3 miljoner kronor?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-14 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.