Folke Bernadotteakademin

Interpellation 2003/04:165 av Sellén, Birgitta (c)

av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november

Interpellation 2003/04:165

av Birgitta Sellén (c) till statsrådet Carin Jämtin om Folke Bernadotteakademin

Jag har tidigare i höst ställt en fråga till statsrådet Jämtin om Folke Bernadotteakademin på Sandö i Kramfors kommun. Det svar som jag fick var väldigt positivt om verksamheten som pågår där. Svaret ter sig i mina ögon som att det är det planerade arbetet som beskrevs. Visionerna är också väldigt bra, men myndigheten invigdes i september 2002 och den faktiska verksamheten på Sandö är ännu minimal. Av den anledningen vill jag lyfta ärendet en gång till för att kunna debattera akademins verksamhet med statsrådet.

Folke Bernadotteakademins etablering på Sandö är en av de myndigheter som lokaliserats till Ådalen som ett led i regeringens åtgärdsprogram efter försvarets nedläggning i Sollefteå. Det var med stor förväntan som vi Västernorrlänningar såg fram emot den verksamhet som skulle växa fram där i bland annat samarbete med Räddningsverket, som sedan länge är etablerat på Sandö.

I förordningen(2002:710) för Folke Bernadotteakademin står bland annat följande:

Folke Bernadotteakademin skall samverka med institutioner med liknande verksamhet i andra länder samt med Europeiska unionen (EU), Förenta Nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Nato och andra internationella organisationer. Akademin skall kunna delta i arbetet inom EU för träning av experter i civila krishanteringsinsatser.

I olika paragrafer i förordningen står också att akademin ska arbeta med utbildning, vilka ska samordnas för internationella uppdrag samt att man ska genomföra uppföljning och utvärdering. Det ska bli ett nationellt centrum som med bland annat sin utbildning i internationell krishantering ska samarbeta med Räddningsverket. Akademin ska vara en nationell kontaktpunkt för de internationella organisationernas arbete.

Det är stora och bra tankar, som jag tror kommer att få väldigt positiva effekter för Ådalen och hela länet.

Varför vill jag då interpellera i denna fråga?

Anledningen är att det gått mer än ett år sedan verksamheten invigdes och ännu är det väldigt lite verksamhet som sker på Sandö. Där finns visserligen administrativ personal som bygger upp kontaktnät och har kontinuerlig kontakt med generaldirektören och den stab som finns i Stockholm, men av all den utbildning som planerats har det enligt information bara förekommit en utbildning på Sandö. Det har delvis sin naturliga förklaring i att de lokaler som man ska ha för att genomföra utbildning i inte är upprustade utan är en byggarbetsplats, där inget har hänt sedan invigningen. Nu lär det snart påbörjas en upprustning, vilket är positivt.

Det kan då tyckas att det funnits legal anledning till att kurser inte genomförts på Sandö, men som jag ser det så finns det andra lokaler som man borde ha kunnat hyra för kurstillfällen. För att Sandö snabbt ska komma på kartan för den utbildning som är planerad så är det viktigt att man väldigt snabbt får igång verksamheten där. Det blir annars så lätt att säga att det är svårt att genomföra kurser på Sandö och att det är mer kostnadseffektivt att genomföra kurserna i Stockholmsregionen. Att resa till Kramfors är dyrare än att åka till Arlanda, men det bör vara en marginell skillnad på priset. När man bokar en resa från andra länder så blir den sista sträckan inte så mycket dyrare än vad hela biljetten kostar. Jag hoppas att vi slipper höra motiveringen att det är mer kostnadseffektivt att genomföra verksamhet i Stockholmregionen. Det bör rimligtvis även vara regeringens mening eftersom man valt att placera akademin på Sandö.

När regeringen har beslutat om att staten ska utlokalisera verksamhet till Sollefteå och Ådalen så anser jag att det viktigt att de också följer upp vad som händer. Det behövs en redovisning av vad som uträttats hittills och även där redovisa om det finns några dolda hinder för akademin att verka på Sandö. Det stämmer nämligen inte det som statsrådet Jämtin svarade på min skriftliga fråga att" akademin har inlett en betydande utbildningsverksamhet". Av den kursverksamhet som förekommit, så har bara en kurs genomförts på Sandö. Övriga kurser har genomförts på annan ort i landet. Av svaret från statsrådet Jämtin att döma så har departementet inte presenterat hela sanningen om verksamheten på Sandö.

Jag blir också väldigt oroad över kommentaren i det skriftliga svaret om att " Akademin har också genomfört verksamhet i Stockholmsområdet och andra platser i landet. Detta kommer Akademin i enlighet med regeringens avsikt att fortsätta med, bland annat för att underlätta för tillvaratagandet av den samlade förmåga som finns på olika håll i Sverige".

Mina frågor till statsrådet är följande:

1.Har statsrådet gjort någon bedömning av hur mycket av verksamheten som ska genomföras på Sandö?

2.Vilka skäl har statsrådet för att kurser genomförs på andra ställen än Sandö?

3.Hur har statsrådet avsett att uppföljning och redovisning av den verksamhet som genomförs och planeras på Sandö ska ske?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-11-27 Anmäld: 2003-11-27 Svar fördröjt anmält: 2003-12-02 Besvarad: 2003-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.