FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige

Interpellation 2009/10:114 av Kakabaveh, Amineh (v)

av Kakabaveh, Amineh (v)

den 16 november

Interpellation

2009/10:114 FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige

av Amineh Kakabaveh (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

FN:s barnrättskommitté har i år återigen kritiserat Sverige. På ett övergripande plan kritiserar barnrättskommittén att Sverige inte har gjort barnkonventionen till svensk lag. Vid en konflikt mellan svensk lag och barnkonventionen har i dag svensk lag alltid företräde. Detta får konsekvenser på en rad olika områden där barnrättskommittén pekar på bristande efterlevnad av barnkonventionen.

Att gömda och papperslösa barn inte har rätt till skolgång kritiseras. I Sverige är dessa barn utlämnade till den enskilda rektorns goda vilja, trots att staten enligt barnkonventionen ska ge varje barn som befinner sig i landet tillgång till utbildning. Även det att papperslösa barn har begränsade rättigheter till vård kritiseras utifrån barnkonventionen.

Vidare ser barnrättskommittén allvarligt på bruket av tvångsisolering, så kallad avskiljning, vid ungdomshem drivna av Statens institutionsstyrelse. Sverige rekommenderas att begränsa möjligheten till tvångsisoleringen till mycket exceptionella fall och att på sikt sträva efter dess avskaffande. Man trycker även på att Sverige måste se till att barnets bästa verkligen utreds och bedöms i asylprocessen. Barnrättskommittén rekommenderar också utifrån barnkonventionen att Sverige bättre förebygger självmord bland barn och ökar insatserna för att förbättra barns psykiska hälsa. Även skyddet för barn som är utsatta för människohandel, trafficking, menar man bör stärkas.

När bristande respekt för barns rättigheter diskuteras i Sverige pekar ansvariga ofta på att Sverige trots allt har kommit långt jämfört med många andra länder. Men barnrättsfrågor handlar inte om någon sådan internationell tävling. Fortfarande far många barn i Sverige illa på grund av att de inte garanteras det som de enligt barnkonventionen har rätt till. Arbetet med att förbättra situationen för dessa barn måste fortsätta kontinuerligt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga socialministern:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta utifrån FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-16 Anmäld: 2009-11-16 Svar fördröjt anmält: 2009-11-26 Besvarad: 2009-12-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)