Flytt av ansvaret för arbetstillstånd

Interpellation 2016/17:598 av Fredrik Malm (L)

av Fredrik Malm (L)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Människor ska inte utvisas eller skrämmas bort från att arbeta i Sverige på grund av stelbenta bestämmelser och tung byråkrati. Ett problem är de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket. Det handlar om både nya ansökningar om arbetstillstånd och ansökningar om förlängda tillstånd. Företagare upplever inte att Migrationsverket ger den service och det stöd som behövs; ansökningsproceduren är svår att överblicka, det är oklart vad ansökningar ska innehålla och svårt att få information från om hur lång tid det tar att få besked. Ibland går det snabbare att göra om en hel ansökan från början i stället för att komplettera en redan inlämnad.

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2017 Migrationsverket i uppdrag att redovisa hur handläggningstiderna för arbetstillstånd kan kortas. I svaret från myndigheten finns flera förslag på hur så kan ske, men dessa får anses otillräckliga. Migrationsverket har en så omfattande volym av ansökningar om asyl och anhöriginvandring att man inte förmår att prioritera frågor om arbetstillstånd. Tilläggas bör att regeringens omfattande och komplicerade lagändringar vad gäller asyllagstiftningen också medfört längre handläggningstider, vilket framgår av Migrationsverkets egen juliprognos. 

Sammantaget kommer Migrationsverkets mottagningssystem de kommande åren att fortsatt vara mycket stor, vilket också påverkar hanteringen av arbetstillstånd negativt.

Rekrytering av personal utanför Sverige är en näringspolitisk fråga. Det handlar i grunden om företagens kompetensförsörjning och vår tillväxt. Därför måste frågan om att flytta ansvaret för handläggningen av arbetstillstånd från Migrationsverket till, exempelvis, Skatteverket, prövas närmare. Skatteverket har en hög grad av service och stor vana att arbeta med näringsidkare. Flera av de faktorer som ska granskas vid ansökan om arbetstillstånd, exempelvis lönenivå, är uppgifter som Skatteverket redan har. Verket ansvarar också för folkbokföring och skattekonton samt tilldelar samordningsnummer till personer som inte varit folkbokförda i Sverige tidigare.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är följande:

 

Överväger regeringen att flytta ansvaret för arbetstillstånd från Migrationsverket till en annan myndighet för att underlätta för företag i deras rekrytering av arbetskraft och även för att bidra till förkortade handläggningstider på Migrationsverket?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-08-18 Överlämnad: 2017-08-21 Anmäld: 2017-08-31 Återtagen: 2017-09-15 Sista svarsdatum: 2017-09-15