flygets miljöpåverkan

Interpellation 2000/01:142 av Torstensson, Åsa (c)

av Torstensson, Åsa (c)

den 23 november

Interpellation 2000/01:142

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Björn Rosengren om flygets miljöpåverkan

Den ökade växthuseffekten är vårt kanske största globala miljöproblem. För att motverka de dramatiska effekter som kan bli följden av en global uppvärmning behövs internationella överenskommelser om åtgärder. Kyotoprotokollet, som är en del av FN:s konvention om klimatförändringar, är det första avtalet där flertalet av världens länder enats om att ta fram bindande minskningar av utsläpp av klimatpåverkande gaser. Nu är det snart tre år sedan Kyotoprotokollet förhandlades fram och representanter för världens länder har samlats för fortsatta klimatförhandlingar, denna gång i Haag.

Tyvärr omfattas inte utsläpp av växthusgaser från internationell flygtrafik av Kyotoprotokollet. Förhandlarna klarade helt enkelt inte av att enas om hur ansvaret för dessa utsläpp skulle fördelas. Utsläpp av klimatpåverkande gaser från flyget betraktas i Kyotoprotokollet inte som tillhörande nationerna och därför finns det inte heller några mål uppsatta för minskningen av utsläppen. Centerpartiet anser att en så viktig sektor av näringslivet som luftfarten på sikt måste omfattas av klimatavtalen.

En viktig anledning till att luftfarten måste omfattas av klimatavtalen är att flygtrafiken ständigt ökar, såväl i Sverige som övriga världen. Därmed ökar också flygets miljöpåverkan. Flyget är den snabbast ökande källan för utsläpp av växthusgasen koldioxid. I Europa väntas ökningen av antalet flygpassagerare bli 4@5 % per år, vilket är lika med en fördubbling mellan 1996 och 2015. För Sveriges del räknar Luftfartsverket att inrikesflyget årligen kommer att öka med 3,8 % under perioden 1998 till 2001. Under samma period beräknas utrikesflyget öka med 4,4 %.

Globalt räknar man med ännu större ökningar. FN:s klimatpanel (IPCC) förutspår i sina scenarion en ökning av passagerarflyget med 5 % per år mellan 1990 och 2015, medan bränsleåtgången antas öka med 3 % per år på grund av förbättrad flygplansteknik. Trots den positiva teknikutvecklingen kommer utsläppen från flyget att öka över tiden, miljöpåverkan ökar alltså snabbare än vad som kan kompenseras av teknikutvecklingen.

Mer flyg kommer att innebära mer luftföroreningar och mer buller. Räknat per passagerarkilometer är flyget det transportsätt som påverkar miljön mest. När det gäller den viktigaste växthusgasen koldioxid står flyget för 12 % av världens trafikrelaterade utsläpp. Det betyder att flygsektorn står för 2@3 % av de totala utsläppen av koldioxid i världen. Den ökande halten koldioxid i atmosfären kommer att påverka jordens klimat, därom råder enighet.

I det internationella arbetet tillhör Sverige de länder som mest aktivt verkar för en minskning av flygets miljöpåverkan. Samtidigt innebär luftfartens internationella karaktär och beroendeförhållande att införandet av verkningsfulla åtgärder till skydd för miljön förutsätter globala eller regionala överenskommelser. De försök att påskynda övergången till tystare flygplan och att miljöbeskatta luftfarten som Sverige gjort har hittills stött på patrull inom det internationella samfundet. Centerpartiet förutsätter att Sverige även i fortsättningen genom sitt internationella engagemang inom exempelvis EU och den globala luftfartsorganisationen ICAO söker påverka utvecklingen i positiv riktning. Det är för sent att lyfta in luftfarten i de pågående klimatförhandlingarna, men Centerpartiet anser att Sverige bör återkomma med denna fråga till kommande förhandlingar.

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen står för dörren. Fri rörlighet för människor och varor är en av EU:s grundpelare. Samtidigt slår EU i femte miljöhandlingsprogrammet fast att denna rörlighet ska vara ekologiskt hållbar. Att underlätta för kommunikationer via tåg är ett sätt att uppnå detta mål. Vad gäller flyget så har EU däremot inte gjort någonting för att anpassa Europas flygtrafik till detta mål. Exempelvis betalar inte flygbolagen vare sig energi- eller koldioxidskatter. Centerpartiet anser att det svenska ordförandeskapet är ett utmärkt tillfälle att visa ledarskap och ta initiativ för att åstadkomma globala eller regionala överenskommelser för att minska flygtrafikens miljöpåverkan.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga näringsministern:

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta inför och under Sveriges ordförandeskap i EU för att åstadkomma globala eller regionala överenskommelser för att minska flygtrafikens miljöpåverkan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-11-23 Anmäld: 2000-11-28 Besvarad: 2001-01-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.