Fiskvandringsvägar

Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

av Johansson, Wiwi-Anne (v)

den 25 februari

Interpellation

2007/08:434 Fiskvandringsvägar

av Wiwi-Anne Johansson (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar i Sverige. Dessa hindrar fisken att vandra mellan källflödena, havet och reproduktionsplatser, eftersom en stor del av fisken krossas i turbinerna. På grund av detta minskar tillgången på fisk. Flera svenska lax- och öringstammar har slagits ut eller kraftigt reducerats av vandringshinder i våra vattendrag, enligt Fiskeriverket. Asp, ål, vimma och nejonöga är andra fiskarter som drabbats hårt.

I april 2006 behandlade riksdagens bostadsutskott en motion från Vänsterpartiet som berör fiskvandringsvägar i reglerade vattendrag. Alla partier utom Socialdemokraterna ställde sig bakom Vänsterpartiets motionskrav om att ställa krav på kraftbolagen att bygga laxtrappor eller andra fungerande vandringsvägar för att förbättra laxens möjligheter att fritt reproducera sig. Sedan dess har inte mycket hänt. När Vänsterpartiet för ett år sedan i en skriftlig fråga frågade miljöminister Andreas Carlgren vad han avser att göra i frågan svarade han att en större utredning om miljöbalken skulle tillsättas och att frågan kan komma att omfattas av denna översyn.

Vi anser att frågan har dragits i långbänk tillräckligt länge och att det är dags att det händer något. Kraftbolagen gör stora vinster, inte minst statens eget bolag Vattenfall AB som nyligen redovisade en helårsvinst på 23,9 miljarder kronor. Bolaget har alltså råd att åtgärda de hinder som finns för fiskvandringen i våra reglerade vattendrag. Regeringen bör därför via sina ägardirektiv till Vattenfall AB uppdra åt bolaget att bygga laxtrappor, eller andra fungerande fiskvandringsvägar, i de reglerade älvar där bolaget har sin verksamhet och där en sådan utbyggnad är möjlig.

Samtidigt som de borgerliga riksdagspartierna sagt sig värna om fiskvandringsvägar innebär regeringens politik det motsatta. Så fort regeringen tillträdde rev den upp beslutet som Vänsterpartiet kämpat för, nämligen att småskalig vattenkraft inte ska få ekonomiskt stöd genom systemet med gröna certifikat. Småskalig vattenkraft har marginell betydelse ur energisynpunkt men har en väldigt negativ påverkan på miljön och naturturismen. Som en följd av stödet hotas nu minst 42 vattendrag över hela landet av vattenkraftsutbyggnad, enligt Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Planerna upprör många och på kort tid har bland annat nätverket Rädda Röån engagerat ett stort antal människor i frågan.

1. Avser miljöministern att ta initiativ till att en snabbutredning tillsätts och återkomma med ett lagförslag om hur kraftbolagen ska åläggas att bygga fiskvandringsvägar?

2. Avser miljöministern att agera för att värna våra älvars miljö och fisken genom att motverka en kraftfull utbyggnad av småskalig vattenkraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-25 Anmäld: 2008-03-03 Besvarad: 2008-03-25