finlandssvenskarnas status

Interpellation 2004/05:418 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 23 februari

Interpellation 2004/05:418

av Kerstin Lundgren (c) till statsrådet Jens Orback om finlandssvenskarnas status

I dag finns runt 100 000 finlandssvenskar, det vill säga svenskspråkiga finländare i Sverige. Det gör dem till vårt lands näst största minoritetsgrupp, efter sverigefinnarna. När Sverige 1999 fattade beslut om att ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter föll frågan om finlandssvenskarna mellan stolarna, då endast sverigefinnarna, det vill säga de finskspråkiga finländarna i Sverige kom att räknas som nationell minoritet.

Detta trots att finlandssvenskarna uppfyller de kriterier för minoritetsstatus som Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter ställer:

  • Finlandssvenskarna har en uttalad samhörighet.
  • De är till antalet inte i en dominerande ställning till resten av befolkningen.
  • De har en traditionell och kulturell särart.
  • De har historiska band till Sverige.
  • De har en självidentifikation där både individerna och finlandssvenskarna som grupp vill behålla sin finlandssvenska identitet.

Finlandssvenskarnas oklara status har nu fått till följd att Finlandssvenskarnas riksförbund, med ca 4 000 medlemmar inte längre är berättigade till verksamhetsbidrag från Integrationsverket, eftersom de inte räknas som invandrare. De är inte heller berättigade till bidrag från Justitiedepartementet eftersom de inte räknas som nationell minoritet. Följden av detta blir att finlandssvenskarnas möjligheter att bevara den finlandssvenska kulturen i stort sett blivit obefintlig.

Mot bakgrund av ovanstående står det klart att finlandssvenskarnas status en gång för alla måste klargöras.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att klarlägga finlandssvenskarnas status?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-02-23 Anmäld: 2005-02-25 Besvarad: 2005-03-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.