Finlandssvenskarnas ställning i Sverige

Interpellation 2015/16:193 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Statsrådet har sagt att hon ser de nationella minoritetsfrågorna som sin viktigaste fråga under mandatperioden. De nationella minoritetsfrågorna i Sverige har utvecklats utifrån Europarådets två konventioner, dels ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, dels stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I Sverige har beslutet om de nationella minoriteterna kommit att starkt färgas av språkfrågan. Det har speciellt drabbat gruppen finlandssvenskar i Sverige. I förarbetena till minoritetsspråklagarna (prop. 1998/99:143) angavs att sverigefinnar var de personer som hade finska som modersmål och dess ättlingar. Ättlingarna behöver i sig inte behärska det finska språket för att tillhöra den nationella minoriteten. Däremot ansågs den finländska grupp som hade svenska som modersmål och dess ättlingar inte ingå i gruppen.  Regeringen ansåg inte heller att finlandssvenskarna omfattades av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Därmed kom Sverige att dela den sverigefinländska minoriteten utifrån språkgrund och neka den svenskspråkiga gruppen skyddet för sin nationella minoritetsidentitet.

I Utredningen om finska och sydsamiska språkens delbetänkande berördes frågan och så även behovet att klargöra finlandssvenskarna status i förhållande till ramkonventionen. Något sådant klargörande har ännu inte gjorts utan finlandssvenskarna är fortfarande berövade den minoritetsrätt som deras finsktalande landsmän har. Konstitutionsutskottet som behandlade frågan senast pekade ändå på att det fanns vissa skäl som kunde anföras som grund för att finlandssvenskarna ska betraktas som en nationell minoritet.

Med hänvisning till vad som här anförts vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Anser ministern att det är rimligt att Sverige delar in sverigefinländarna som tillhörande eller exkluderad från nationell minoritetsstatus utifrån vilken av de nationella språkgrupperna i Finland de en gång tillhört?

Ser ministern i likhet med konstitutionsutskottet att det finns skäl som kan anföras för att finlandssvenskarna i Sverige ska betraktas som en nationell minoritet och i så fall vilka?

Är ministern beredd att ta initiativ till en förändring så att den nationella minoriteten blir sverigefinländare, det vill säga finländare och dess ättlingar i Sverige, alternativt att finlandssvenskarna i Sverige får egen minoritetsstatus?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-11-13 Överlämnad: 2015-11-15 Anmäld: 2015-11-17 Svarsdatum: 2015-11-27 Sista svarsdatum: 2015-11-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)