Finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet

Interpellation 2011/12:414 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 1 juni

Interpellation

2011/12:414 Finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I flera rapporter, från såväl Rädda Barnen som Unicef, framgår att andelen barn som växer upp i fattigdom har ökat under senare år.

I spåren av den ökande arbetslösheten och fattigdomen så kan man samtidigt se hur de ekonomiska klyftorna ökar. Skillnaden mellan rika och fattiga har ökat dramatiskt de senaste åren. Allt fler personer är i dag beroende av ekonomiskt bistånd och frivilligorganisationers stöd.

Sverige är det land inom OECD där ojämlikheten har ökat mest de senaste åren. För att vända den här trenden krävs en aktiv finanspolitik för fler jobb och ökad jämlikhet.

Min fråga till finansminister Borg är följande:

Avser finansministern att vidta några åtgärder via skattesystemet för att minska de ekonomiska klyftorna i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-01 Anmäld: 2012-06-08 Svar fördröjt anmält: 2012-06-18 Besvarad: 2012-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.