Finanspolitiken och jobben

Interpellation 2008/09:455 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 9 april

Interpellation

2008/09:455 Finanspolitiken och jobben

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statsrådet började sin ämbetsutövning med att framhålla att jobben var regeringens viktigaste fråga. I denna utsago hade statsrådet stöd från statsministern. I alla sina tidigare svar på frågor och interpellationer rörande ekonomisk politik eller välfärd har statsrådet framhållit att regeringens politik syftat till att skapa fler jobb och att bryta det så kallade utanförskapet. När så vändningen kom, arbetslösheten började öka och sysselsättningen föll påbörjades en positionsförflyttning. Nu framhålls i stället finanskrisen och behovet av stabila statliga finanser. Statsrådet har med olika metaforer hämtade från meteorologin beskrivit att Sverige nu drabbats av en opåverkbar internationell konjunktur. Statsrådet menar sig föga eller intet kunna göra. Statsrådet bedömer samtidigt att arbetslösheten kommer att stiga till rekordnivåer, till och med högre än under den förra borgerliga regeringens tid – kanske därtill nödd och tvungen av den rapport om konjunkturläget som Konjunkturinstitutet (KI) hade levererat strax innan.

Konjunkturinstitutet konstaterar i sin marsrapport att a-kassornas medlemstal minskat med en halv miljon personer och att andelen a-kasseanslutna i arbetskraften fallit till 70 procent år 2008. Vidare skriver KI (s. 102): För de flesta blir den effektiva ersättningsgraden lägre än 70 procent redan från arbetslöshetens första dag. Lite oroande skriver också KI självkritiskt att de flesta prognosmakare utom LO tenderat att i genomsnitt underskatta arbetslösheten samt att återhämtningen beräknas ta flera år och vara fram till år 2016.

KI rekommenderar en aktiv finanspolitik tillsammans med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare menar KI att jobben i kommunsektorn måste räddas genom extra anslag redan under 2009 och ett rejält tillskott 2010.

Mina frågor till statsrådet är:

1. Vilka finanspolitiska åtgärder i Sverige avser statsrådet att vidta för att möta och mildra jobbkrisen och dess ekonomiska konsekvenser för enskilda här hemma?

2. Vilka europeiska finanspolitiska initiativ avser statsrådet att förespråka under Sveriges ordförandeskap för att möta och mildra den europeiska jobbkrisen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-09 Anmäld: 2009-04-14 Svar fördröjt anmält: 2009-04-27 Besvarad: 2009-05-15
Debatt (7 anföranden)