Finansieringen av a-kassan

Interpellation 2006/07:490 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 25 april

Interpellation

2006/07:490 Finansieringen av a-kassan

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Vid en interpellationsdebatt fredagen den 20 april framförde statsrådet Littorin att ”regeringen avser som tidigare aviserats att tillsätta en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring”. Interpellationen berörde de stora avhopp som skett från a-kassan sedan den borgerliga regeringen genomfört en kraftig avgiftshöjning i kombination med flera försämringar av arbetslöshetsförsäkringen.

Av de beräkningar som redovisats tidigare, framgår det att höjningen av medlemsavgiften till a-kassan ska inbringa 10 miljarder kronor till statskassan, vilket förmodligen får följande konsekvenser:

-      A-kassornas ekonomi riskerar att urholkas;

-      Statsbudgeten blir underfinansierad.

Eftersom den utredning som statsrådet hänvisat till har en tidsplan med sikte på beslut först 2008 kommer det inte att gå att täcka underskottet under 2007, trots att man från regeringen nu försämrat a-kassan ytterligare för personer under 26 år.

Därför är min fråga till statsrådet Littorin följande:

Avser statsrådet att vidta flera åtgärder förutom införandet av en obligatorisk a-kassa, exempelvis ytterligare höjningar av avgiften till a-kassan, för att säkerställa de inkomster som den borgerliga regeringen tidigare budgeterat för?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-25 Anmäld: 2007-04-25 Besvarad: 2007-05-15 Sista svarsdatum: 2007-05-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.