Filmavtalet

Interpellation 2011/12:133 av Högman, Berit (S)

av Högman, Berit (S)

den 22 november

Interpellation

2011/12:133 Filmavtalet

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Sverige har sedan 1963, med omförhandlingar vart femte år, haft ett filmavtal mellan staten och olika aktörer inom svensk film. Detta avtal ligger än i dag till grund för Svenska Filminstitutets verksamhet. Filmavtalet ger resurser till skapande av ny svensk film och svensk film är en framgånghistoria.

Det nuvarande filmavtalet löper ut den 31 december 2012 och i februari 2011 utsåg regeringen Lennart Foss till förhandlare för ett nytt filmavtal.

Kulturministern har också uttalat att man inte har någon avsikt att höja statens anslag till svensk film

Nu kommer oroande signaler om att ett nytt filmavtal inte kommer att kunna uppnås till årsskiftet.

Därför frågar jag kultur- och idrottsministern:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att understödja en utveckling som leder fram till ett filmavtal?

Vad har ministern för avsikt att göra om ett nytt avtal inte nås?

Vilken beredskap har ministern för att vidta andra åtgärder som säkerställer att svensk film kan utvecklas och stöttas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-22 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-12-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)