Fastställande av faderskap hos ogifta

Interpellation 2020/21:148 av Mikael Eskilandersson (SD)

av Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I flera av våra grannländer finns det i dag lagstiftning som möjliggör för föräldrar att fastställa faderskapet före barnets födelse, vilket ger föräldrarna en mer likvärdig status när barnet föds. Civilutskottet har vid flera tillfällen påtalat behovet för regeringen av att kunna registrera faderskapet tidigare. Ett enigt civilutskott, alltså även Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har vid varje tillfälle som familjerättsbetänkandet har upprättats de senaste åren varit helt överens om texten.  ”Enligt tillkännagivandet bör regeringen också närmare överväga om det, trots utredningens bedömning i frågan, även ska vara möjligt att lämna en elektronisk bekräftelse före barnets födelse.” Det tillkännagivande som skickats till regeringen och som vi varje gång konstaterar, är fortfarande aktuellt. 

Norge införde en sådan lagstiftning redan i januari 2014 och har alltså haft denna ordning gällande under nästan sex års tid. Detta utan att uppleva de negativa effekter som den svenska regeringens representanter tidigare hänvisat till som anledning till varför en liknande lagstiftning inte kan införas i Sverige. Motiveringen har då grundat sig i att kvinnor i samboförhållanden riskerar att utsättas för våld och förtryck som då är svårare att ta sig ur om barnets föräldrar är fastställda redan innan födseln.

Tvärtom har det visat sig vara en mycket lyckad reform, och senare har även Finland följt efter i samma spår. Inte heller i Finland har man märkt av de negativa effekter som regeringsrepresentanter i Sverige hänvisat till. Tvärtom verkar både norska och finska företrädare vara nöjda med lagändringen och det faktum att män och kvinnor numera behandlas som mer likvärdiga föräldrar i dessa länder.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kommer regeringen att omvärdera sin tidigare inställning och återkomma med lagförslag som kan likställa svenska föräldrar vid barnets födelse? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2020-11-16 Överlämnad: 2020-11-16 Anmäld: 2020-11-17 Svarsdatum: 2020-11-27 Sista svarsdatum: 2020-11-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)