Fastighetsskatt på studentbostäder

Interpellation 2009/10:355 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 29 april

Interpellation

2009/10:355 Fastighetsskatt på studentbostäder

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Kommunala Skövdebostäder har ca 850 studentbostäder för studerande vid Högskolan i Skövde. De flesta är belägna i nära anslutning till campus. Man kan välja mellan korridorboende och egen lägenhet.

I dag är fastighetsbeskattningen utformad på så sätt att ett rum i en studentkorridor beskattas på samma sätt som en hyreslägenhet. Varje rum betalar en skatt om närmare 1 300 kronor per år. Det innebär att en stor lägenhet har samma avgift som ett litet studentkorridorsrum. Det är inte rimligt.

Boverket har i en rapport föreslagit att varje studentkorridor beskattas som en bostad i stället för att man som nu tar ut en avgift för varje rum. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har beräknat att en regelförändring som innebär att varje studentkorridor beskattas som en bostad (i stället för dagens regler där varje rum beskattas som bostad) skulle kosta samhället ca 25 miljoner i intäktsminskning. Enligt RUT finns det nämligen omkring 30 000 studentkorridorsrum och 3 500 korridorer. Förslaget skulle kunna innebära en sänkt fastighetsskatt med uppemot 1 000 kronor per studentrum. Denna regeländring vill vi rödgröna göra i regeringsställning.

Regeringen gjorde genom budgetpropositionen för 2010 och särpropositionen 2009/10:33 en fastighetsskatteförändring i fråga om fastigheter med småhus som saknade byggnadsvärde och tomtmark för småhus som var bebyggda med småhus på ofri grund. Även vi socialdemokrater hade uppmärksammats på problemet i det regelverket och vi anslöt oss självklart till denna förändring. Totalt kostnadsberäknades denna förändring till 210 miljoner.

Det är viktigt att skatteregler uppfattas som legitima. Legitimiteten bygger i sin tur på konsekvens och rimlighet. Att småhus med ett byggnadsvärde under 50 000 och att arrendefastigheter med småhus hade kvar den gamla, högre fastighetsskatten samtidigt som andra, ”finare” hus fick den lägre fastighetsavgiften upplevdes inte som rimligt och konsekvent. En liknande inkonsekvens finns i fråga om rummen i studentkorridorerna.

Mot den bakgrunden borde statsrådet stödja det rödgröna förslaget om studentbostäderna och förslaget läggas i statsbudgeten för 2011 oavsett färgen på den regering som lägger den budgeten. Finansieringen skulle, även om skatter inte är öronmärkta, kunna rymmas inom ramen för den enprocentiga fastighetsskatt vi rödgröna vill införa för de dyraste villorna.

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern:

Avser finansministern att ta något initiativ för att förändra fastighetsbeskattningen för rum i studentkorridorer?

Avser finansministern att ta något initiativ för att förändra fastighetsbeskattningen för de dyraste villorna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-04-29 Anmäld: 2010-04-29 Svar fördröjt anmält: 2010-05-18 Besvarad: 2010-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)