farmakologisk kompetens inom sjukvården

Interpellation 2003/04:535 av Wahlgren, Marie (fp)

av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj

Interpellation 2003/04:535

av Marie Wahlgren (fp) till socialminister Lars Engqvist om farmakologisk kompetens inom sjukvården

Undersökningar har visat att över 10 % av patienterna till internmedicinska akutsjukvården beror på problem orsakade av läkemedel. I stor utsträckning är detta kända typer av biverkningar som ofta är dosrelaterade. Dessa typer av biverkningar kan i vissa fall vara mycket allvarliga men kan oftast både förutses och motverkas. Bättre kunskap om läkemedelsbiverkningar, bättre individuell uppföljning och vetskap om vilka andra läkemedel som patienten använder och hur dessa påverkar medicineringen, är nycklar i det förebyggande arbetet. För att detta ska fungera behöver sjukvården bättre kunskaper kring hur läkemedel verkar och kring läkemedelsbiverkningar.

Problemet med läkemedelsbiverkningar är kanske allra allvarligast bland äldre patienter som ofta har ett flertal olika läkemedel. Äldre multisjuka patienter har i genomsnitt tolv läkemedel per person. Svårigheten att bedöma hur dessa läkemedel påverkar varandra är uppenbar. En aktuell studie från Huddinge sjukhus visar att vart femte akutfall bland personer som får hjälp av äldreomsorgen i Huddinge orsakas av felaktig dosering av läkemedel. Ofta beror detta på att läkemedelsdoserna inte är anpassade för de äldre.

På senare tid har läkemedelsbolagens information till läkare alltmer ifrågasatts framför allt med anledning av debatten kring ökningen av läkemedelskostnaderna. Problemet är som jag ser det inte fullt så mycket ett problem som borde fokuseras på läkemedelsbolagens marknadsföring som på sjukvårdens brist på oberoende information.

Klinisk farmakologi är den medicinska specialitet som bland annat berör effektiv och säker läkemedelsanvändning. Enligt en undersökning gjord av Svenska föreningen för klinisk farmakologi saknar merparten av sjukhuschefer och läkemedelskommittéer klinisk farmakologisk kompetens inom den egna organisationen. Enligt enkäten svarade till exempel 80 % av sjukhuscheferna att man saknade kliniska farmakologer. Detta är mycket oroande med tanke på både behovet att minska läkemedelsbiverkningarna och på behovet av en oberoende läkemedelsrådgivning som på ett korrekt sätt kan minska läkemedelskostnaderna.

Felaktig läkemedelsanvändning är alltså en allvarlig och kostsam fråga för den svenska sjukvården. Med tanke på det ökande antalet äldre i samhället finns det all anledning att tro att dessa problem ökar om inget görs.

Vad tänker socialminstern att göra för att stärka vårdgivarnas kompetens kring och medvetenhet om problemen med felaktig läkemedelsanvändning?

Vad tänker socialminstern att göra för att öka tillgången på och användningen av kliniska farmakologer i sjukvården?

Vad tänker socialminstern att göra för att stärka undervisningen vid läkarutbildningen när det gäller läkemedelseffekt och biverkningar på äldre patienter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-19 Anmäld: 2004-05-19 Svar fördröjt anmält: 2004-06-16 Sista svarsdatum: 2004-06-16 Besvarad: 2004-06-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.