familjehemmen

Interpellation 2000/01:363 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april

Interpellation 2000/01:363

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingela Thalén om familjehemmen

Det är angeläget att barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan få ett tryggt familjehem. Familjehemsuppdraget är lika viktigt som ett vanligt föräldraskap. Fosterföräldrar har i förhållandet till barnet samma ansvar och ställning som de biologiska föräldrarna vad gäller barnets dagliga vård och fostran. Uppdraget att vara en brygga mellan barn och ungdomar och de biologiska föräldrarna för att skapa goda relationer och möjlighet till återförening, kräver kunskap, tid och tålamod.

Uppdraget som familjehem måste godkännas som ett arbete med rätt till social, ekonomisk och arbetsrättslig trygghet. Arbetsdomstolen har slagit fast att familjehemmet inte presterar arbete för någon annans räkning, vilket är en generell utgångspunkt för ett anställningsförhållande. Kammarrätten fastslog så sent som 1999 att den praxis som kommit till vid tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen fortfarande gäller. Målet gällde en man som arbetat heltid som fosterförälder, men som fått sluta på grund av arbetsbrist. Han fick avslag med motiveringen att arbetet som fosterförälder inte betraktas som förvärvsarbete.

Kommunerna upplever i dag stora svårigheter att kunna värva familjehem. Detta leder till att små privata institutioner av skiftande kvalitet växer upp.

Fosterföräldrarna har en angelägen uppgift utöver föräldraskapet, nämligen att hålla kontakten med barnets biologiska föräldrar. En förändring har skett, där målet med återförening fått allt större vikt. Denna positiva inriktning har bekräftats av forskning. Familjehemmen efterfrågas alltmer för familjevårdande uppgifter. De utgör också den trygga tillvaron för ungdomar med psykiska problem, ungdomar som är kriminella eller som har andra problem. Det måste finnas generella trygghetssystem för fosterföräldrar som är så bra som möjligt.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Ingela Thalén:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att stärka familjehemmens ställning i trygghetssystemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-04 Anmäld: 2001-04-17 Besvarad: 2001-05-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.