F-skatt

Interpellation 2011/12:433 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 25 juli

Interpellation

2011/12:433 F-skatt

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Efter en utredning, F-skatt åt fler (SOU 2008:76,) gjordes en ändring i inkomstskattelagens näringsbegrepp den 1 januari 2009. Ändringens syfte skulle vara att lagtexten förtydligades utifrån gällande rättspraxis och att partsviljan uppgavs skulle ges en ökad betydelse.

Av Skatteverkets ställningstagande framgår att förändringen har gjort det möjligt för fler som arbetar självständigt i förhållande till sina olika uppdragsgivare att välja näring som sin verksamhetsform. Att använda detta i stället för en kraftfull närings- och innovationssatsning för att skapa fler företag och företagare i Sverige är dålig politik.

Skatteutskottet har enigt konstaterat att förändringen 2009 har medfört att antalet skattskyldiga som själva ska betala sina skatter och avgifter ökar och att detta också medför en risk för ett ökat skatteundandragande. Regeringen avsåg att följa utvecklingen och återkomma i frågan om förslaget skulle leda till en oacceptabel ökning av skattefusket.

Skatteutskottet menade också enhälligt i våras att det nu finns skäl att genomföra en förutsättningslös utvärdering av effekten av det förändrade näringsbegreppet. När fler får möjlighet att vara näringsidkare behöver också konsekvensen för skatteuppbörden belysas. Effekterna på arbetsmarknaden, arbetstagarens ställning och företagandets villkor bör också ingå i en sådan utvärdering, menade utskottet. Utvärderingen bör bedrivas skyndsamt. Detta sistnämnda är en skrivning relaterad till att Skatteutskottet konstaterat att statsrådet väl länge ”bereder” flera frågor.

Mina frågor till statsrådet är:

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att motverka att arbetstagare blir ofrivilliga eller ”falska” företagare varigenom beskattningen och konkurrensen snedvrids?

Avser statsrådet att ta initiativ i fråga om återkallelse och karenstider för F-skatteinnehav vid skattebrott och i fråga om yrkeskriminella?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-07-25 Anmäld: 2012-08-16 Svar fördröjt anmält: 2012-08-23 Besvarad: 2012-09-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)