Exportkreditnämndens regelverk

Interpellation 2018/19:288 av Lorena Delgado Varas (V)

av Lorena Delgado Varas (V)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Att främja industri som utvinner fossila bränslen motverkar syftet med Parisavtalet och är ett hinder för att nå målen att hålla uppvärmningen under 2 respektive och 1,5 grader Celsius. Samtidigt läser vi att Exportkreditnämnden (EKN) garanterade betalningsrisken i exporten av gasturbiner för att bland annat Kina och Ryssland ska kunna utvinna gas från en enorm gasanläggning i Arktis. Utsläppen beräknas vara 5,3 miljoner ton koldioxid varje år. Dessutom är det fossilgasutvinning på tundra, där metangas med stor sannolikhet kommer att släppas ut när tundran smälter. Ingen hänsyn har heller tagits till urfolket som lever i området och konsekvenserna för dem.

Man menar att regelverket som styr EKN och övriga exportkreditinstitut inom OECD ännu inte fullt ut är anpassat till den internationella klimatöverenskommelsen inom Parisavtalet. Klimatpåverkan ingår numera i EKN:s riskbedömningar. Då kan man undra hur analysen för klimatpåverkan gått till. Vi läser på EKN:s hemsida att ”EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Den hänsyn som EKN tar i sin garantigivning omfattar miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.” Inget av detta följs i det här fallet.

Vänsterpartiet anser att hanteringen av detta ärende rimmar mycket illa med de intentioner som staten säger sig ha i klimatfrågan. Vi anser att om vi ska bli fossilfria är det här helt fel väg att gå.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

  1. Hur lång tid menar statsrådet att det kommer att ta innan regelverken för investeringar anpassas till Parisavtalet från 2015?
  2. Vad avser statsrådet att göra för att Sverige ska vara en förebild och gå före i frågan, till exempel genom att ändra regelverken redan nu?
  3. Vilka påtryckningar menar statsrådet har gjorts för att prioritera ändringarna i regelverken inom OECD?
  4. Kommer statsrådet att verka för en utredning av lånegarantin då det visat sig att underlagen varit otillräckliga?
Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2019-06-10 Överlämnad: 2019-06-10 Anmäld: 2019-06-11 Återtagen: 2019-06-18 Sista svarsdatum: 2019-06-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.