Exporthinder

Interpellation 2007/08:635 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 28 april

Interpellation

2007/08:635 Exporthinder

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Så gott som varje dag nås vi av nyhetsreportage om stigande matpriser. Priserna på basråvaror ökar alltmer vilket leder till oroligheter i många delar av världen. En anledning till att matpriserna ökar är att många länder väljer att införa avgifter på export eller import av jordbruksvaror för att skydda den egna inhemska produktionen, vilket rubbar balansen mellan efterfrågan och utbud. Producenterna framför krav på att få bättre betalt för sina varor vilket i slutänden leder till ökade kostnader för konsumenterna. Konsumenterna har inte råd att efterfråga sitt verkliga behov av mat på grund av de allt snabbare prishöjningarna. Det blir en ond cirkel där jordbrukarna inte motiveras att producera tillräckligt.

Ris är en av de varor där prisökningarna har ökat rekordartat sedan årsskiftet. Utbudet av ris har minskat på grund av sämre skördar och att exportrestriktioner har införts. Brasilien har nyligen bestämt sig för att inte längre exportera ris, samtidigt som andra länder har börjat lagra stora mängder ris.

I stället för att införa handelshinder när matpriserna stiger borde världens länder vidta åtgärder för att hitta gemensamma lösningar när dessa situationer uppstår. Åtgärder måste vidtas för att undvika ökade oroligheter och kravaller i världens fattigare länder på grund av höga matpriser.

Vilka initiativ har statsrådet tagit för att det på EU-nivå vidtas gemensamma åtgärder för att motverka protektionismen och dess följder?

Vilka initiativ har statsrådet tagit för att det inom FN vidtas gemensamma åtgärder för att motverka protektionismen och dess följder?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-04-28 Anmäld: 2008-05-05 Svar fördröjt anmält: 2008-05-16 Besvarad: 2008-06-13
Debatt (7 anföranden)