Exploatering av migrantarbetare

Interpellation 2012/13:58 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 25 oktober

Interpellation

2012/13:58 Exploatering av migrantarbetare

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Nyligen avslöjades omfattande exploatering av utländsk arbetskraft vid ombyggnationen av Skatteverkets lokaler i Sundbyberg. När fackförbundet Byggnads och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier granskade villkoren för de anställda hos en av underentreprenörerna på bygget uppdagades ett antal flagranta brott mot både lagar och avtal. 17 arbetare saknade arbetstillstånd, ytterligare andra hade falska tillstånd. Lönen, som betalades ut i kontanter, låg på 70 kronor i timmen, vilket är långt under avtalsenliga löner.

Detta är bara ännu ett i raden av exempel på hur utländsk arbetskraft exploateras på den svenska arbetsmarknaden. Liknande skandaler har uppdagats i samband med andra stora bygg- och anläggningsprojekt som Citytunneln i Malmö och Norra länken i Stockholm.

Liknande problem återfinns i flera yrken och branscher. Hotell- och restaurangfackets granskningar av krogar i Stockholm tyder på att arbetskraftsinvandrare systematiskt utnyttjas till löner och arbetsvillkor som strider mot lagar och avtal samt att handel med arbetstillstånd förekommer. Åkerier, städfirmor och jordbruk är andra sektorer där liknande förhållanden uppdagats vid upprepade tillfällen.

Det är tydligt att varken befintlig lagstiftning eller myndigheternas kontroller förmår säkerställa att utländsk arbetskraft inte exploateras på den svenska arbetsmarknaden.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att stärka migrantarbetares rättigheter på den svenska arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-25 Anmäld: 2012-10-25 Sista svarsdatum: 2012-11-15 Besvarad: 2012-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)