EU:s utökade blyförbud

Interpellation 2020/21:500 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Sverige har redan i dag ett förbud mot blyhagel vid jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön. Det är ett blyhagelförbud som tidigare utretts noggrant på vetenskaplig grund och som man kommit fram till är motiverat i ”riktiga” våtmarker. Ett bra och väl motiverat befintligt förbud utifrån ett miljöperspektiv. 

Trots det väl underbyggda förbud som redan finns i dag vill EU-kommissionen nu dra det ännu längre och radikalt försvåra för svensk jakt. Detta genom att klassa nästan hela Sverige som våtmark, vilket är helt orimligt och får konsekvensen att det i praktiken blir omöjligt att använda blyhagel vid jakt; och detta trots att Sverige tillsammans med 23 andra EU-länder redan har ett blyhagelförbud i våtmark. 

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

  1. Hur ämnar ministern verka så att det inte blir ett alltför långtgående förbud mot användning av blyhagel vid jakt för landets jägare?
  2. Vidtar ministern några åtgärder på EU-nivå för att förändra förslaget om en begränsning av blyhagel, och i så fall hur?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-22 Överlämnad: 2021-02-22 Anmäld: 2021-02-23 Sista svarsdatum: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)