EU:s svaveldirektiv

Interpellation 2012/13:123 av Bucht, Sven-Erik (S)

av Bucht, Sven-Erik (S)

den 15 november

Interpellation

2012/13:123 EU:s svaveldirektiv

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Oron och irritationen ökar i näringslivskretsar sedan Europaparlamentet i mitten av september röstat igenom det nya svaveldirektivet, som kraftigt begränsar den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle i svenska farvatten och som väntas leda till väsentligt ökade kostnader för svensk industri. År 2015 träder nya regler i kraft för hur mycket svavel sjöfarten får släppa ut i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Reglerna i dessa havsområden blir betydligt hårdare än i resten av Europa och världen. Den allmänna gränsen för svavelhalt sjunker med reglerna från 3,5 procent till 0,5 procent till år 2020 i europeiska hav. Men inom EU:s svavelkontrollområden, Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, blir den nya internationella standarden 0,1 procent redan 2015, vilket blir en minskning från dagens tillåtna 1,0 procent. Det nya regelverket snedvrider konkurrensen för stora delar av svensk industri som är beroende av sjöfart, inte minst vår stora skogsindustri. Detta innebär en klar konkurrensnackdel för svenska företag; beräkningar från Svenskt Näringsliv visar på en ökad belastning på industrin med minst 13 miljarder kronor årligen.

Min fråga till statsrådet är vad hon och regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa svensk industris konkurrensförmåga med anledning av det nya icke-konkurrensneutrala regelverket.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-15 Anmäld: 2012-11-15 Svar fördröjt anmält: 2012-11-29 Besvarad: 2012-12-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (55 anföranden)