EU:s klimat- och energimål till 2030

Interpellation 2013/14:246 av Nordin, Lise (MP)

av Nordin, Lise (MP)

den 24 januari

Interpellation

2013/14:246 EU:s klimat- och energimål till 2030

av Lise Nordin (MP)

till miljöminister Lena Ek (C)

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt förslag till energi- och klimatpolitik i en vitbok. En av de viktigaste delarna handlar om vilka mål EU ska ha inom detta område fram till 2030. Kommissionen föreslog då ett nationellt bindande mål om att utsläppen inom EU ska minskas med 40 procent till 2030 jämfört med nivåerna 1990. Hur denna utsläppsminskning ska fördelas mellan medlemsländerna kommer att preciseras.

Vidare föreslog kommissionen att andelen förnybar energi ska öka till 27 procent samma år, men målet är inte nationellt bindande, utan varje land får själva bestämma hur mycket de ska göra inom detta område. Därmed är det snarare ett önskemål än ett riktigt mål. Dessutom ska frågan om effektivare energianvändning – det kanske mest effektiva sättet att minska utsläppen – utredas vidare.

Förslaget har väckt stark kritik från forskare, företag och miljörörelsen eftersom det uppfattas som en kraftig försvagning av den politik som EU hittills har drivit, och som är en viktig komponent för att driva på i det globala klimatarbetet. Framför allt är man kritisk till att utsläppsmålet är lågt satt, att målen för förnybar energi inte är bindande samt att det inte finns något mål alls för effektivisering.

I medierna instämde miljöminister Lena Ek i denna kritik och sade: ”Vi hade ju velat ha ett mål som låg högre än 40 procent.”

Jag har studerat de dokument där regeringen uttalar sig till kommissionen om målen för 2030. I inget av dessa kan jag se att regeringen har föreslagit högre mål än vad kommissionen presenterade. Tvärtom kännetecknas dokumenten av en fullständig frånvaro av konkreta besked och förslag, medan tonfallet är avvaktande, på gränsen till undflyende.

Vad ministern hävdar strider också mot ett uttalande av klimatkommissionären Connie Hedegaard, där hon säger att inget land begärde högre mål än 40 procent. Dessutom är det värt att notera att Sverige inte tillhör de åtta länder som i brev till kommissionen gemensamt krävde bindande mål för effektivisering och andel förnybar energi. Faktum är att Sverige inte ens undertecknade det brev till kommissionen då Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien krävde ett mål på minst 40 procent. Eller har Sveriges status i denna fråga sjunkit så lågt att vi inte ens blev tillfrågade?

Med anledning av detta vill jag fråga ministern:

Har Sverige föreslagit för kommissionen att målet för utsläpp inom EU ska vara högre än 40 procent?

Om så är fallet, vilken nivå föreslog regeringen då?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-24 Anmäld: 2014-01-28 Besvarad: 2014-02-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)