EU:s industripolitik

Interpellation 2013/14:373 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 20 mars

Interpellation

2013/14:373 EU:s industripolitik

av Börje Vestlund (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

EU lade sitt meddelande För en europeisk industriell renässans. I detta meddelande anges hur man vill att industrins betydelse ska bli större i Europa. Kommissionen redovisar hur man vill att detta ska ske. Regeringens ståndpunkt är sammanfattningsvis att man visserligen tycker att industrin är viktig men att större hänsyn ska tas till små och medelstora företag. Vidare anser regeringen att man inte ska ha ett krav på att industrin ska öka sin andel av bnp med 20 procent.

Det är svårt att instämma i detta. Vi behöver bland annat ha en ny och modern industripolitik som grundar sig på miljömässig hållbarhet, innovation, en öppen inre marknad, nya teknologier med mera.

Industrin står för huvudandelen av vår svenska export. Det ska samtidigt understrykas att 70 procent av tjänsteexporten är direkt beroende av varuexporten.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Varför är det regeringens uppfattning att Sverige inte kan stödja en utveckling av att industrins betydelse ökar i EU och Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-03-20 Anmäld: 2014-03-20 Svar fördröjt anmält: 2014-03-26 Besvarad: 2014-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)